Jei apsprendėte globoti

VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU) NEGALI BŪTI SKIRIAMAS ASMUO:

 1. neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
 2. pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 3. nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
 4. buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
 5. jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti civilinio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
 6. teistas už tyčinius nusikaltimus;
 7. sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
 8. sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

 JEI JUMS NETINKA NĖ VIENAS IŠ AUKŠČIAU IŠVARDINTŲ PUNKTŲ IR JŪS APSISPRENDĖTE GLOBOTI

 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriaus 124 kab. pateikiate šiuos dokumentus:

  Rašytinį prašymą (kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos motyvus, pageidaujamų globoti vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos rūšį);

  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046 a forma);

  Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų globėju.

  Taip pat Jūs turite pateikti papildomus dokumentus. Rašytiniame prašyme nurodote, ar sutinkate, kad VTAS pats savarankiškai surinktų nurodytus papildomus dokumentus, duomenis ir informaciją. Jeigu nesutinkate, kad VTAS surinktų nurodytus duomenis, Jūs šiuos duomenis per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo savarankiškai pateikiate VTAS.

Papildomų dokumentų sąrašas:

  Duomenys, įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;

  Duomenys, įrodantys fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti, jeigu yra vaiko giminaitis;

  Duomenis, įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;

  Duomenis, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;

 1. Bendraujate su socialiniu darbuotoju, kuris įvertins Jūsų pasirengimą tapti globėjais. 4- 6 individualių pokalbių metu kalbėsitės apie Jūsų vaikystės patirtį, asmenines savybes, santykius su Jums artimais žmonėmis, santuokinį gyvenimą, šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, aptarsite Jūsų buities sąlygas, finansinę padėtį. Taip pat apie tai, kodėl nusprendėte globoti, apie Jūsų viltis bei lūkesčius, susijusius su globa.
 2. Socialinis darbuotojas norės sužinoti su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonę apie vaikų globą.
 3. Nurodote mažiausiai du asmenis, kurie rekomenduotų Jus kaip asmenis, tinkančius tapti globėjais.
 4. Kartu su savo sutuoktiniu ar sugyventinio statusą turinčiu asmeniu dalyvaujate 10 grupinio darbo užsiėmimų pagal GIMK programą.
 5. Susipažįstate su socialinio darbuotojo parašytu Jūsų apibūdinimu bei išvadomis bei pasirašote po apibūdinimu.
 6. Atsižvelgiant į socialinio darbuotojo išvadas bei Jūsų pageidavimus, Jums bus pasiūlytas globoti vaikas (vaikai). Jums bus pateikti duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, Jūs nuspręsite ar sutinkate globoti pasiūlytą vaiką (vaikus). Davę teigiamą atsakymą, Jūs galėsite susipažinti su vaiku.

BUDINČIO GLOBOTOJO ATLYGIS, VAIKO IŠLAIKYMUI SKIRIAMOS LĖŠOS IR ATSISKAITYMO TVARKA