Globėjas nesusijęs giminystės ryšiais

Kas yra globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais?

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką:

 1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 2. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);
 3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas;
 4. nustačius jam nuolatinę globą (rūpybą).

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali vykdyti kelių Aprašo 14 punkte numatytų rūšių globą (rūpybą). Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vaiko globėju (rūpintoju) skiriamas Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais (išskyrus atvejus, kai globoja (rūpina) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), papildomai gali būti įdarbintas globos centre pagal darbo sutartį. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, negali teikti sau paslaugų ar būti savo teikiamos globos koordinatoriumi. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali vykdyti veiklą ir pagal individualios veiklos pažymą – prižiūrėti, globoti (rūpinti) vaikus pagal globos centro ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, prižiūrėdamas, globodamas (rūpindamas) vaiką:

 1. užtikrina vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius;
 2. skatina dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprina jo savivertę, ugdo pareigingumą;
 3. užtikrina reikiamą paramą vaikui;
 4. skatina vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais, šeima, kitais vaikui svarbiais asmenimis;
 5. atsako už individualaus pagalbos vaikui plano įgyvendinimą;
 6. konsultuojasi su globos centro specialistais dėl reikiamos pagalbos vaikui;
 7. užtikrina vaiko saugumą, nepalieka jo be tinkamos priežiūros;
 8. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų specialistais, rūpinasi vaiko ugdymu, sveikatos priežiūra ir kt.;
 9. naudojasi globos centro siūloma pagalba, analizuoja ir vertina savo veiklą, tobulina savo profesinę kompetenciją ir dalyvauja supervizijose;
 10. vykdo kitas funkcijas, reikalingas vaiko fizinei, emocinei, socialinei gerovei užtikrinti.

Vaiko, kuriam Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta globos centre, priežiūros ir gyvenamoji vieta negali būti globos centro buveinės ar socialinės globos įstaigos (padalinio) vieta.

GLOBĖJAS GIMINAITIS

 Kas yra globėjas giminaitis?

Globėjas giminaitis – fizinis asmuo, atitinkantis Civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, susijęs giminystės ryšiais su prižiūrimu ar globojamu vaiku. Globėjas giminaitis yra vaiko įstatyminis atstovas. Vaiko artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjui giminaičiui rekomenduojami GIMK programos mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

Kiekvienam budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui globos centro vadovas skiria globos koordinatorių, kuris yra atsakingas už pagalbos organizavimą ir koordinavimą. Pagalba teikiama įvairiomis priemonėmis ir būdais, priimtiniausiais pačiam paslaugos gavėjui.

VEIKLOS FINANSAVIMAS

 Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Savivaldybė budinčiam globotojui per globos centrą, taip pat globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui tiesiogiai gali skirti ir mokėti pagalbos pinigus Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat vienkartinę materialinę pagalbą ar kitas išmokas.

Vaiko, patiriančio socialinę riziką, išlaikymo budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio šeimoje, kol bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ar vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams, laikino atokvėpio paslaugų budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, išlaidas finansuoja savivaldybė.