Budinčių globotojų veiklos finansavimas

Budinčiam globotojui už suteiktas vaiko priežiūros paslaugas vaiko laikino apgyvendinimo metu mokama:

Išmokos vaiko išlaikymui yra mokamos tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena pas Paslaugos teikėją. Jeigu vaikas pas Paslaugos teikėją gyvena ne pilną mėnesį – išmokos suma apskaičiuojama pagal Išmokų vaikams įstatymą.

Paslaugos teikėjui mokamas 1 MMA (MMA- Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis atlyginimas) EUR per mėn. atlygis, nepriklausomai nuo to ar tuo metu Paslaugų teikėjas prižiūri vaiką (-us). Šis atlygis mokamas ir Paslaugų teikėjo laikino atokvėpio ar ligos atveju.

Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 1 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką (už faktiškai gyventą laiką.);

Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 1,5 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą kūdikį (iki vienerių metų amžiaus) arba vaiką, kuriam nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumas;

Budinčiam globotojui mokamos vienkartinis atlygis, skirtas vaiko apgyvendinimo  vietai įkurti:

Vienos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio per 1 darbo dieną yra skiriama ir išmokama, jei globojamas vaikas šeimoje apgyvendinamas (iki 3 dienų) pagal vaiko apgyvendinimo aktą ir grąžinamas į biologinę šeimą;

Trijų BSI dydžio išmoka skiriama ir išmokama per 3 darbo dienas, jei globojamo vaiko globa yra tęsiama budinčio arba atokvėpio globėjo šeimoje.

Vaiko globos (rūpybos) išmoka, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

Išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;

Budinčio globotojo veikla finansuojama per Panevėžio socialinių paslaugų centro globos centrą (toliau – Globos centras).

Globos centras kas mėnesį perveda numatytas iš savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Tais atvejais, kai tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, budintis globotojas naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz., logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui teikti,

Budintys globotojai įsipareigoja gaunamas išmokas naudoti vaiko išlaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiškos poreikius (pvz.: maistas, drabužiai, kanceliarinės prekės, higienos prekės, laisvalaikiui ir ugdymui skirtos išlaidos, kišenpinigiai, medikamentai ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

Jei vaikas nuo 12 iki 18 metų mokami pagalbos pinigai 8 BSI.

Visi kiti globėjai (rūpintojai) turi kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyrių dėl pagalbos pinigų mokėjimo.

Išsami informacija apie pagalbos pinigų mokėjimą, paspaudus žemiau esančią nuorodą:

https://www.panevezys.lt/lt/posedziai/1061/15817.html