Būsto pritaikymas auginantiems sunkios negalios vaikus

Panevėžio miesto savivaldybė sunkios negalios vaikus auginančias šeimas kviečia teikti prašymus pritaikyti būstą ir gyvenamąją aplinką.

Būstas ir aplinka gali būti pritaikoma visiems vaikams, turintiems sunkią negalią (kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis).

Kokioms priemonėms, darbams teikiama parama, rasite :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/685f1181991311e9aab6d8dd69c6da66 (10 punktas):

Pateikiami dokumentai

  1. Laisvos formos prašymas pateikiamas (nurodant savo vardą, pavardę, neįgalaus vaiko vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą) elektroniniu būdu (el. paštu). Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz., per elektroninę bankininkystę). Taip pat patvirtinkite, kad nesate pateikę kito prašymo dėl to paties vaiko.
  2. Vaiko neįgaliojo pažymėjimo kopija.
  3. Vaiko ir pareiškėjo asmens tapatybės dokumentų kopijas.
  4. Laisvos formos rašytinis būsto savininko sutikimas (nereikia, kai įsigyjamos techninės pagalbos priemonės), nurodykite savininko vardą ir pavardę, būsto adresą/daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas (nurodykite jų vardus ir pavardes), jei vaiko poreikiams norite pritaikyti bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimtas sprendimas bendrojo naudojimo objektų vaiko specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pateikite šį sprendimą arba patvirtintą kopiją.
  5. Išrašas iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui reikalingos priemonių sąraše nurodytos priemonės, išvardinant jas ( priemonių sąrašas pridedamas), arba kreipiatės dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą, pasikeitus vaiko sveikatos būklei ir esant papildomų būsto pritaikymo darbų būtinybei.

Prašymus pateikti iki rugpjūčio 14 d. (imtinai) Savivaldybės administracijai, el. paštu administracija@panevezys.lt.

Tel. pasiteirauti (8 45) 501 391, el. paštas raimonda.juodvirsiene@panevezys.lt