Naujienos

Ieškome savanorių

Gyventojų dėmesiui

Vaikų dienos centro patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta

Spalio 13 d. vyko planinis Vaikų dienos centro kasmetinis veiklos vertinimas. Patikrinimo metu pažeidimų ir trūkumų nenustatyta. Panevėžio miesto savivaldybės inicijuoto patikrinimo metu buvo vertinamos vykdomos veiklos dokumentacija, planai, ataskaitos.

Įgyvendinant Socialinių paslaugų įstatymą ir akreditavus Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą planiniai patikrinimai bus vykdomi du kartus per metus.

Panevėžio socialinių paslaugų centras dalyvavo rudeninėje Maisto banko akcijoje

Spalio 8-9 dienomis Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojai ir klientai savanoriavo jau tradicija tapusioje gerumo iniciatyvoje – Maisto banko akcijoje. Jūsų gerumo dėka prekybos centruose Maxima (Respublikos g.) ir IKI (Kerbedžio g.) buvo surinkta 972 vienetų maisto produktų ir higienos prekių. Surinktą labdarą dalinsime šeimoms, patiriančioms sunkumus, bendruomeninių vaikų globos namų auklėtiniams, vaikų dienos centro lankytojams, vienišiems senyvo amžiaus asmenims ir nakvynės namų gyventojams. Širdingai dėkojame visiems aukojusiems ir savanoriavusiems.

Reikalingas viešųjų pirkimų specialistas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje.
 • Mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point, Microsoft Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis);
 • Būti susipažinus ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis Viešųjų pirkimų, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą, Savivaldybės tarybos sprendimais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, specialisto pareigybės aprašymu.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Reikalingas socialinis darbuotojas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.
 2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
 3. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
 4. Suprasti ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
 5. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
 6. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 7. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
 8. Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.

Reikalingas socialinis darbuotojas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.
 2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
 3. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
 4. Suprasti ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
 5. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
 6. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 7. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
 8. Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.

Reikalingas Ūkio tarnybos vadovas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
2. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus, gerai išmanyti darbų saugą, civilinės, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus ir užtikrinti jų vykdymą;
3. išmanyti ir gebėti taikyti medžiagų, turto sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, elektros įrenginių eksploatavimą, priešgaisrinės saugos organizavimą, maisto produktų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą, naudojimą bei apsaugą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, pastatų priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
5. turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
6. išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
7. turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai;
8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą.

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose – skelbimo galiojimas pasibaigė

Panevėžio socialinių paslaugų centre ieškomas socialinio darbuotojo padėjėjas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Keliami reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą (privalumas – būti išklausiusiam įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus);
 2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus;
 3. Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus;
 4. Žinoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų poreikių ypatumus;
 5. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.
 6. Gebėti kurti ir stiprinti žmonių ryšius, sėkmingai palaikyti ir teikti pagalbą.

Socialiniams darbuotojams – šilti padėkos žodžiai

Vakar Panevėžio muzikiniame teatre buvo pasveikinti Panevėžio miesto socialiniai darbuotojai Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga. Padėkos raštus gavo ir Panevėžio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai Sandra Bagdonienė ir Kasparas Vaičelis.

„Dėkoju, kad nepraradote pagrindinio dalyko – savo noro ir gebėjimo padėti kitiems, kuriems Jūsų pagalba dažnai yra nepakeičiama ir būtina“, – sakė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

Sveikinimo žodį tarė Socialinių reikalų skyriaus vedėja Audronė Grainienė „Nuoširdžiai sveikinu visus ir visas su Jūsų diena. Būkite laimingi, mylėkite, džiaukitės, gyvenkite. Ačiū!“