Naujienos

Gyventojų dėmesiui

Gyventojų dėmesiui

Reikalingas atvejo vadybininkas (terminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai:
savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
būti įgijęs aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;
turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį;
mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Outlook;
turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.);
laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas Pagalbai namuose (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
būti baigus įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus;
gebėti dirbti komandoje;
žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą;
išmanyti raštvedybos taisykles;
žinoti ir vadovautis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatomis.

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose – skelbimo galiojimas pasibaigė

Panevėžio socialinių paslaugų centre ieškomas socialinio darbuotojo padėjėjas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Keliami reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą (privalumas – būti išklausiusiam įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus);
  2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus;
  3. Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus;
  4. Žinoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų poreikių ypatumus;
  5. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.
  6. Gebėti kurti ir stiprinti žmonių ryšius, sėkmingai palaikyti ir teikti pagalbą.

Reikalingas vairuotojas (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:
1. vairuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybės Tarybos sprendimais, Specialaus transporto paslaugų teikimo taisyklėmis, Centro ir šiais pareiginiais nuostatais, automobilių naudojimo taisyklėmis, kitais lokaliais teisės aktais;
2. vairuotojas turi būti baigęs socialinių darbuotojų padėjėjų 40 val. įvadinius mokymus;
3. vairuotojas privalo turėti atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
4. Vairuotojas privalo žinoti:
4.1. autotransporto priemonių, jų mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam eismui;
4.2. autotransporto priemonių techninio aptarnavimo periodiškumą;
4.3. autotransporto priemonių remonto ir priežiūros reikalavimus;
4.4. kelių eismo taisykles ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus ir jų laikytis;

Šiandien nustoja galioti visuotinis karantino režimas

Vyriausybė pirmadienį nusprendė nuo liepos 1 dienos atšaukti Lietuvoje nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio galiojusį karantino režimą. Susipažinti su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu galite ČIA.

Įgytas europinės kokybės sertifikatas

 

Birželio 30 d. Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras įgijo europinės kokybės sertifikatą  EQUASS ASSURANCE. Šis sertifikatas yra pripažinimas ir įrodymas, kad Globos centro teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti atitinka „EQUASS Assurance Certification“ pripažinimo lygį.

EQUASS sertifikavimo sistema pripažįsta socialinių paslaugų kultūrinę įvairovę, leidžia prisitaikyti prie skirtingo nacionalinio konteksto ir teisinio reguliavimo. EQUASS sertifikavimas yra pagrįstas visuotiniais principais, pagrindinėmis vertybėmis, o ne nurodančiu standartų komplektu. Šis vertybėmis pagrįstas metodas garantuoja EQUASS sertifikavimo suderinamumą ir egzistuojančių nacionalinių kokybės vadybos sistemų papildymą.

Reikalingas socialinis darbuotojas pagalbos namuose paslaugų teikimui – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus.

3. Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office, Mikrosoft Excel programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

4. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5. Žinoti tarnybinės etikos reikalavimus: bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis.

6. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Paminėta Globėjų diena

Birželio 30 d. vyko Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro organizuota Globėjų dienos padėkos popietė. Siekiama, kad ši šventė taptų tradiciniu susitikimu šeimų, atradusių savo namuose ir širdyse vietos tėvų globos netekusiam vaikui.

Šventėje dalyvavęs Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Lauras Jagminas dėkojo už gerumą, šilumą ir palinkėjo visiems globėjams stiprybės, nesibaigiančios energijos ir tikėjimo savo darbų prasme. Šventinėje popietėje padėkos žodžius tarė Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė ir nuoširdžiai dėkojo visiems, kurie globojo vaikus šeimose ir kurie globoja vaikus bendruomeniniuose vaikų globos namuose.