Naujienos

Reikalingas atvejo vadybininkas (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:

savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
būti įgijęs aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;
turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį;
mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;
turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.);
laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.

Dėkojame už paramą

Nuoširdžiai dėkojame LAISVĖS TV už padovanotas apsaugines kaukes Panevėžio socialinių paslaugų centrui – gavome net 1000 vnt.

Esame dėkingi Maltos ordino pagalbos tarnybai už padovanotus 20 litrų rankų dezinfekanto.

Gautos apsaugos priemonės bus skirtos socialines paslaugas teikiantiems darbuotojams ir Centro klientams.

Labai vertiname Jūsų palaikymą! Ačiū, kad esate!

 

Reikalingas Šeimos gerovės skyriaus vyriausiasis socialinis darbuotojas (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį, darbą su šeimomis, vaiko teisių apsaugą ir įvaikinimą, vaiko globą (rūpybą),
  2. žinoti ir gebėti taikyti socialinio darbo ir vadybos metodus,
  3. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba turėti socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją,
  4. gebėti naudotis kompiuterinėmis technologijomis (Word, Excel, Power point, Outlook), turėti naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių,
  5. išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas,
  7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą,
  8. žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles,
  9. būti atsakingu, pareigingu, tolerantišku, iniciatyviu.

Reikalingas socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties  išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus.
3. Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
4. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
5. Žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo apskaitos, archyvavimo standartus, elektroninių dokumentų tvarkymo standartus.
6. Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.
7. Suprasti  ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
8. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Informacija tėvams

Tėvams svarbu atpažinti, kaip jaučiasi jų vaikas ir stengtis sumažinti neigiamas koronaviruso pandemijos pasekmes jų psichikos sveikatai.

Padėkite savo vaikui tinkamai suprasti informaciją apie koronaviruso infekciją, skirdami laiko nuoširdiems ir atviriems pokalbiams šia tema. Kalbėdami su vaiku paaiškinkite, kad mokslininkai, valstybės institucijos, tarptautinės organizacijos, medikai nuolat valdo susidariusias situacijas. Paaiškinkite jiems, kodėl svarbu laikytis valdžios rekomendacijų ir reikalavimų.

Ribokite šeimos laiką, skiriamą naujienoms apie koronaviruso infekciją. Tačiau aptarkite jas su vaiku, atsakydami į jų klausimus remkitės patikimais ir oficialiais šaltiniais (Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapiais bei tinklalapiu www.koronastop.lrv.lt). Jei nežinote visų atsakymų, būkite nuoširdūs ir tai pripažinkite, pasiūlydami drauge paieškoti atsakymo arba pažadėdami jį pateikti vėliau.

Dalykitės su šeima savo jausmais, bet parodykite, kad mokate suvaldyti: vaikas iš dalies reaguoja į įvykius taip, kaip mato reaguojant suaugusiuosius. Taip reaguoti yra lengviau, kai esate pasirengę, tad nepamirškite rūpintis savimi: darykite pertraukas tarp darbų, pakankamai miegokite, sportuokite, valgykite subalansuotą maistą, virtualiai reguliariai bendraukite su draugais ir kartu negyvenančiais šeimos nariais.

Galite pasiūlyti savo vaikui įvairių nusiraminimo būdų: piešti, medituoti, lipdyti, rašyti, šokti, sportuoti arba kartu aptarkite, kas vaikui padėtų jaustis geriau.

Kuo labiau išlaikykite savo vaikui pažįstamą rutiną ir kasdienio gyvenimo įpročius, skatinkite palaikyti ryšį su bendraamžiais nuotoliniais būdais. Skirkite jiems kokybiško laiko – tiesiogiai bendraukite ar užsiimkite bendra veikla.

Jeigu iškyla klausimų ar norite pasitarti galima kreipkitės profesionalios pagalbos į darželio, Psichologinės pedagoginės tarnybos, poliklinikos ar kitą pasirinktą psichologą, konsultuokitės su emocinės paramos linijų specialistais telefonu 1809.

Visada galima kreiptis į mūsų įstaigos psichologę Jolanta tel. 8 610 355 05.       

Reikalingas atvejo vadybininkas (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:
savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
būti įgijęs aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;
turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį;
mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;
turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.);
laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.Atvejo vadybininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) teikia paraišką socialinei globai teikti, kurią gavus Centras atidarys ketvirtuosius bendruomeninius vaikų globos namus. Pradėjus socialinės globos veiklą ketvirtajame bute bus galimybė priimti 6 tėvų globos netekusius vaikus.

Savivaldybė gerina gyventojų aptarnavimo kokybę

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės įgyvendina paslaugų bei gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo projektą. Keliamos klientų aptarnavimo specialistų kompetencijos, siekiama trumpinti paslaugų teikimo procesą, vienu metu jų suteikti daugiau. Į projekto veiklas įtraukta ir dar viena įstaiga – Socialinių paslaugų centras (SPC).

„Norime, kad žmonės būtų patenkinti Savivaldybės ir SPC paslaugomis. Todėl siekiame trumpinti jų suteikimo procesą ir klientų aptarnavimo laiką, diegti inovatyvias priemones ir technologijas, didinti iškart suteikiamų paslaugų skaičių“, – sako projekto vadovė A. Puodžiūnienė.

Įgyvendinant projektą atliktas paslaugų ir aptarnavimo procesų, procedūrų kokybės tyrimas. Parengtas veiksmų planas kokybei gerinti, patvirtintas klientų aptarnavimo standartas, vyko darbuotojų mokymai. Vienas projekto dalių – Kristaus Karaliaus katedros, Šilaičių, Pašilių ir senųjų kapinių laidojimų duomenų skaitmenizavimas – taip pat užbaigta, informacija skelbiama www.cemety.lt .

Numatyta, kad spartės net 26 paslaugų teikimas, tarp jų – komunalinių išlaidų kompensacijų, socialinės pašalpos ir globos, integralios pagalbos namie paslaugų skyrimas, būsto pritaikymas neįgaliesiems ir kt. Tobulės gyventojų priėmimo Savivaldybėje sistema.

Bendra projekto vertė – 331,2 tūkst. Eur. Iš jų 281,5 tūkst. Eur – ES lėšos, 49,7 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto.

Šiuo metu Savivaldybė fiziniams ir juridiniams asmenims teikia daugiau kaip 130 administracinių paslaugų.

Parengta pagal www.panevezys.lt puslapyje pateiktą informaciją (https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/savivaldybe-gerina-gyventoju-7hgf.html)