Naujienos

Gyventojų dėmesiui

Reikalingas socialinis darbuotojas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

  1. Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.
  2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
  3. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
  4. Suprasti ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
  5. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
  6. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
  7. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
  8. Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.

Įstaigos vadovė dalyvaus Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos politikos iššūkiai ir galimybės: kompleksinės paslaugos šeimai”

Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė  birželio 1 d. dalyvaus Nacionalinės šeimos tarybos organizuojamoje Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos politikos iššūkiai ir galimybės: kompleksinės paslaugos šeimai”. Konferencijos tikslas – atskleisti paslaugų šeimai poreikį ir pateikti spektrą iniciatyvų, skirtų padėti šeimai, kad ji nepatirtų socialinės rizikos. Taip pat siekiama atsakingus asmenis, formuojančius nacionalinio ir savivaldybių lygmens šeimos politiką, kviesti diskutuoti, kaip užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai tęstinumą, plėtrą, individualizaciją ir efektyvumą.

 

LR socialinių reikalų ir darbo ministerija kviečia dalyvauti masinėje gyventojų apklausoje!

LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos užsakymu, šiuo metu mokslininkai, bendradarbiaudami su viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Factus Dominus“, atlieka masinę gyventojų apklausą „Sociologinė apklausa paslaugų šeimoms prieinamumo analizė“. Šiuo apklausos tyrimu siekiama išsiaiškinti, su kokiomis problemomis, sunkumais susiduria Lietuvos šeimos, ko trūksta, ką reikėtų tobulinti, kad gerovę patirtų kiekviena Lietuvos šeima.

Anketa yra anoniminė. Bus skelbiami tik apibendrinti duomenys. Kaip nors reitinguoti savivaldybes tyrėjai tikrai nesiruošia.

Dalyvaudami apklausoje, prisidėsite prie savo šeimos ir kitų Lietuvos šeimų gerovės. Jūsų nuomonė bus išgirsta, tad itin svarbu, kad anketa būtų užpildyta išsamiai, iki galo.

Apklausos nuoroda: https://www.factus.lt/survey/index.php?sid=73649&lang=lt.

Dėkojame už Jūsų laiką!

 

Susitikimas su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Panevėžio skyriaus vadove

Šiandien Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė, socialinė darbuotoja Rima Pagužinskienė susitiko su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Panevėžio skyriaus vadove Reda Revotė.

Reda pasidžiaugė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus intensyviai atnaujinama veikla ir plečiamu bendradarbiavimu. Viešnia akcentavo, kad vienas pagrindinių siekių užmegzti ryšį su vienišais, senyvo amžiaus asmenimis. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės su Raudonuoju kryžiumi.

L. Kazokienė pristatė Panevėžio socialinių paslaugų centro veiklos sritis, kuriose reikalinga savanorių pagalba ir pasidžiaugė Raudonojo Kryžiaus besiplečiančia veikla.

 

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas darbui su šeimomis – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbo pobūdis:
• dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, teikiant socialines paslaugas šeimoms, padedant socialiniams darbuotojams įgyvendinti pagalbos šeimai plano tikslus.
Reikalavimai:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus (privalumas);
• Socialinio darbuotojo padėjėjas turi nuolat glaudžiai bendradarbiauti su jam vadovaujančiu socialiniu darbuotoju;
• Dalyvauti socialinės pagalbos teikimo šeimai procese, dirbant su kitais specialistais;
• Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
• turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.

Kvietimas į GIMK mokymus

Reikalingas personalo specialistas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (prioritetas – aukštasis universitetinis vadybos, socialinio darbo/pedagogikos, viešojo administravimo ar verslo administravimo srityje).
2. Turėti ne mažiau nei 1 metus darbo patirties personalo valdymo srityje.
3. Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, LR darbo kodeksą, kitus teisės aktus, reglamentuojančių personalo valdymą teisės aktus.
4. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
5. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6. Turėti puikius informacijos sisteminimo ir pristatymo lietuvių kalba įgūdžius.
7. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Reikalingas Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėjas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;

2. turėti darbo patirties socialinio darbo srityje ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

3. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;

4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;

6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.