Direktorės Linos Kazokienės 2022 metų užduotys

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1. Tobulinti įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, didinant socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims (šeimoms).

1.1. Padidinti  transporto organizavimo paslaugos prieinamumą.

 

 

 

 

 

1.2. Galimybė lengvai ir suprantamai gauti informaciją apie teikiamas paslaugas įstaigos internetinėje svetainėje I-IV ketv.

 

 

1.3. Skaitmenizuoti įstaigos veiklos procesai I-IV ketv.

 

 

Prailgintas transporto organizavimo paslaugos teikimo laikas, I ketv. pab.

Per metus suteikta 10 proc. daugiau transporto paslaugų nei 2021 m.

 

Parengti socialinės priežiūros paslaugų detalius aprašymus (algoritmus) ir paskelbti juos įstaigos tinklapyje.

 

 

 

Skaitmenizuotas bent 1 socialinės paslaugos planavimo ir veiklos procesas.

 

Prašymų socialinės priežiūros paslaugoms gauti priimami elektroninių technologijų pagalba.

2. Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą.

2.1. Paslaugos šeimoms ir vaikams teikiamos kompleksiškai.

 

 

 

 

 

2.2. Išplėtotos socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos.

 

Parengtas kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai ir vaikams algoritmas ir praktiškai taikomas socialiniame darbe. Pagal jį suteikta kompleksinių paslaugų per metus 30 asmenų (šeimų).

 

Gyventojų poreikius atitinkantis nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumas. Vertinama pagal tai, kad nėra eilių socialinėms paslaugoms gauti.

3. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius.

3.1. Patrauklios darbuotojų  darbo sąlygos.

 

 

 

 

 

Organizuotas psichosocialinių veiksnių darbo vietoje tyrimas ir įgyvendintos tyrimo metu suformuotos rekomendacijos.

 

Neformalios veiklos (1 vnt.)  darbuotojams organizavimas, stiprinant organizacinę kultūrą I-IV ketv.

4. Tobulinti profesinę kompetenciją.

4.1.  Kvalifikacijos kėlimas tobulinant profesinę kompetenciją (iki IV ketv.).

Minimali kvalifikacijos kėlimo trukmė – 16 akademinių valandų. Vertinama pagal pateiktus pažymėjimus (I- IV ketv.).

 

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas