Menu Close

Direktorės Linos Kazokienės 2024 metų užduotys / lūkesčiai

Einamųjų metų užduotys

Veiklos lūkesčiai

Veiklos lūkesčių vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vertinantysis asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Įstaigos vidaus administravimo bei veiklos efektyvumo didinimas.

1.1. Įgyvendintas Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizacijos įgyvendinimo priemonių planas.

2.1.2. Įstaigos veikla efektyvi (savalaikiai keičiami Įstaigos vidaus teisės aktai).

Perorganizuota įstaigos vidaus veika, įsteigta nauja administratoriaus pareigybė.

Panevėžio apskaitos centrui perduoti apskaitos dokumentai, užtikrintas buhalterijos darbo tęstinumas (I-IV ketv.).

Atnaujinti įstaigos vidaus teisės aktai, atsižvelgiant į Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų, socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų, darbo apmokėjimo įstatymų pasikeitimus (ne mažiau kaip 20 įstaigos vidaus teisės aktų (I-III ketv.)).

2. Socialinių paslaugų teikimo efektyvumo didinimas

2.1. Įgyvendintas Projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ Nr. 07-016-P-0001“ veiklų įgyvendinimas“.

2.2. Efektyviai taikoma atvejo vadyba socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

Parengtos priemonių planas globėjų pritraukimui (I-IV ketv.).

Iš šeimų, gaunančių Šeimos gerovės skyriaus teikiamas socialinės priežiūros paslaugas, paimtų vaikų skaičius mažesnis lyginant su 2023 metais (I-IV ketv.).

3. Vystyti įstaigos procesų skaitmenizavimą

3.1. Didinti materialinio nepritekliaus mažinimo programos prašymų maisto kortelėms ir donacijai gauti dokumentų, prašymų pateikimo prieinamumą elektroninių priemonių pagalba.

Įdiegta priemonė, skirta pateikti elektroninius prašymus.

Skip to content