Direktorės Linos Kazokienės 2021 metų užduotys

UžduotysSiektini rezultataiRezultatų vertinimo rodikliai(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
1. Informavimo apie teikiamas socialines paslaugas tobulinimas.1.1.Atnaujinti įstaigos internetinę svetainę (iki III ketv. pab.).1.2.Organizuoti teikiamų socialinių paslaugų pristatymą skirtingo profilio Panevėžio mieste veikiančiose įstaigose (iki IV ketv. pab.).1.3. Organizuoti susistemintos informacijos apie socialines paslaugas teikimą potencialiems ir esamiems socialinių paslaugų gavėjams (iki IV ketv. pab.).Atnaujinta įstaigos internetinė svetainė, atitinkanti bendruosius reikalavimus, keliamus savivaldybių įstaigoms.Organizuoti teikiamų socialinių paslaugų pristatymaine mažiau nei 20 miesto įmonių. Išdalintų informacinių skrajučių skč.
2. Socialinę atskirtį mažinančių veiklų vystymas.2.1. Bendradarbiaujant su NVO, kitomis organizacijomis vykdyti  socialinės rizikos veiksnius patiriančių asmenų socializaciją ir socialinę integraciją į visuomenę (iki IV ketv. pab.).  2.2. Atlikti pagalbos į namus teikiamų paslaugų kokybės kontrolės rezultatų analizę (iki III ketv. pab.).  Ne mažiau nei 10 proc. sumažėjęs Nakvynės namų klientų, kuriems teiktos apgyvendinimo paslaugos, skaičius.Ne mažiau nei 10 proc. Nakvynės namų, BVGN, Pagalbos namuose, Šeimos gerovės klientų įtraukti į sociokultūrines ir /ar visuomenines veiklas (pvz., savanorystę). Gautų pagrįstų skundų skč., nepatenkintų prašymų skč., nesuteiktų paslaugų skč. ir to priežastys, paslaugos derinimas su kitomis pagalbos formomis, informacijos sklaida.
3. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims (šeimoms) ir gerinti socialinio darbo su jais kokybę.3.1.Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius (iki IV ketv. pab.).3.2.Įgyvendinti socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo plėtrą teikiant kompleksines  paslaugas (iki IV ketv. pab.).Parengtas tvarkos aprašas dėl kompleksinių paslaugų teikimo krizinėse situacijose esantiems asmenims (šeimoms).Asmenų, gavusių intensyvios krizių įveikimo kompleksinės pagalbos paslaugas  skaičius.Pagalbos į namus paslaugų gavėjų, gavusių kompleksines socialines ir sveikatos paslaugas skaičius.
4. Vadovo kompetencijų tobulinimas.4.1. Kvalifikacijos kėlimas stiprinant profesinę kompetenciją (iki IV ketv.).Išklausyta 16 val. mokymų.

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas