Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose nuo 8.00 val. iki 20.00 val. vakaro. Bendra paslaugos teikimo trukmė paslaugos gavėjui nuo 2 iki 10 val. per dieną, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai:

  • vaikas su sunkia negalia;
  • suaugęs asmuo su sunkia negalia;
  • senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo su sunkia negalia.

Asmuo, pageidaujantis gauti  paslaugas, kreipiasi į Savivaldybę ir pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę;
  • asmens socialinį statusą patvirtinančio dokumento ( neįgaliojo pažymėjimo) kopiją;
  • NDNT pažymą, kad asmeniui nustatytas nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros ( pagalbos) poreikis.
  • Sprendimą dėl Dienos socialinės globos paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) priima Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius.

Centras gavęs sprendimą apie paslaugos teikimą, sudaro su asmeniu (šeima) paslaugų teikimo sutartį ir organizuoja paslaugos teikimą.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos (toliau – paslauga) teikimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai ir visavertiškai gyventi savo namuose, padėti jam integruotis į visuomenę, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje bei sudaryti galimybes šeimos nariams derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą.

Mokėjimo už dienos socialinę globą asmens namuose dydis asmeniui nustatomas Savivaldybėje pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Mokėjimo už socialines paslaugas tvarką.

Mokėjimo už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Informacija teikiama tel.  845 501273 (savivaldybės specialistė), Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėjas tel. Nr. 8 675 72090.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493

Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-08-24 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-04-01 įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 “Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. 1-252 „Dėl savivaldybės tarybos 2019 m. Gegužės 30 d. Sprendimo Nr. 1-179 „Dėl socialinės globos, socialinės priežiūros kainų ir sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo kainos Panevėžio miesto įstaigose patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2015 m. Lapkričio 26 d. Sprendimo Nr. 1-297 pripažinimo netekusiu galios“.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-376 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios“.