Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

2018 metų pabaigoje Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001“ ir laimėjo atrankos konkursą. Panevėžio socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. vasario mėnesį pasirašė sutartį. Projekto metu siekiama gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę Globos centre ir įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą.

EQUASS kokybės sistema – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

Kokybę užtikrinantys dokumentai:

Panevėžio socialinių paslaugų centro globos centro paslaugų gavėjo įtraukimo į individualų planavimą tvarka

Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų globos ir rūpybos skyriaus Globos centro paslaugų gavėjų įtraukimo į planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro vykdomos fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus, finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu, privatumo ir orumo užtikrinimo prevencijos tvarka

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro kokybės politika

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro paslaugų gavėjo įtraukimo į individualų planavimą tvarka

Panevėžio socialinių paslaugų centro vaikų globos ir rūpybos skyriaus Globos centro paslaugų gavėjų teisių chartija

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro vizija, misija, vertybės

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų globos ir rūpybos skyriaus Globos centro psichologinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro Gyvenimo kokybės koncepcija

Globos centro 2020 m. veiklos ataskaita

Globos centro 2021 metų veiklos planas