Korupcijos prevencija

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO 2019-2021 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdytojai
1. Supažindinti darbuotojus su apgaulės ir korupcijos prevencijos politika ir priemonių planu 2019 m. II-III ketv. Administratorius
2. Internetinėje svetainėje paskelbti Centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos 2019-2021 m. priemonių įgyvendinimo planą 2019 m. II ketv. Komunikacijos koordinatorius
3. Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą Gavus pranešimą Administratorius
4. Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės ir korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas Gavus skundą, pareiškimą ar siūlymą Direktoriaus pavaduotojas
5. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisines atsakomybės priemones 2019 m. II-III ketv. Teisininkas
6. Skelbti informaciją apie priimtus norminius aktus internete ir kitose visuomenės informavimo priemonėse Nuolat Komunikacijos koordinatorius

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA