Laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas nakvynės namuose (suaugusiems asmenims)

Socialinės priežiūros paslaugos Nakvynės namuose teikiamos asmenims, išėjusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, praradusiems būstą asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis.

Apgyvendinimas nakvynės namuose – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugos sudėtis: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, darbo įgūdžių ugdymas, pagalba organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai.

Paslaugos teikimo trukmė – iki 12 mėn. ar ilgiau.

Dėl Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos asmenys turi kreiptis į Nakvynės namus, 127 kab., ir pateikti dokumentus: pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, išrašą iš sveikatos priežiūros įstaigos (F027/a) ir užpildyti prašymą socialinėms paslaugoms gauti.

Paslauga mokama – nustatytas dydis  0,5 BSĮ (20,00 Eur) per mėn.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7242890667711e48710f0162bf7b9c5/asr

Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (buitinių, asmens higienos) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai, kai nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Paslaugos sudėtis: informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušo) organizavimas, minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų (pvz., palydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigą) organizavimas.

Paslaugos teikimo trukmė – teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras. Dėl Laikino apnakvindinimo paslaugos asmenys turi kreiptis į Nakvynės namus, adresu A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžyje, tel. (8 45) 583419.

Paslauga nemokama ir teikiama kasdien nuo 20 val. iki 8 val.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

  1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.
  4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
  5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.
  7. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-376 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo.
  8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“.