Teikiame pagalbą maisto produktais nepasiturintiems asmenims

Pagrindinis / Paslaugos / Teikiame pagalbą maisto produktais nepasiturintiems asmenims

Kokiu tikslu teikiama paslauga?

Sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Panevėžio miesto gyventojams gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą  (toliau – Parama) ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir / ar socialinės atskirties mažinimo.

Kas turi teisę gauti paslaugą?

Teisę gauti Paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A-805(4.1E) „Dėl pavedimo organizuoti paramos iš Europos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams teikimą ir galimo maksimalaus pajamų dydžio, tenkančio vienam asmeniui išimties tvarka, nustatymo“ (2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A-514 redakcija) nustatytas maksimalus pajamų dydis, tenkantis vienam asmeniui išimties tvarka, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,6 VRP dydžio per mėnesį, kai:

 • asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas;
 • asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;
 • šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šeimoje yra vyresnių kaip 18 metų vaikų ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
 • šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
 • asmuo vienas augina vaikus;
 • šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
 • asmenys atitinka kriterijus, nurodytus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, patvirtinto  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“, 28 punktu.

Kur kreiptis, norint gauti pagalbą maisto produktais?

Dėl pagalbos maisto produktais nepasiturintiems asmenims reikia kreiptis į Panevėžio socialinių paslaugų centro 103 kab. ir pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us) ar asmens dokumentą (-us);
 • pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
 • teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Prašymų priėmimo, konsultavimo, informavimo teikimo laikas pirmadienįtrečiadienį 8.0017.00 val., pietūs 12.0012.45 val., ketvirtadienį 7.0018.00 val., be pietų pertraukos, penktadienį 8.0015.45 val., pietų pertrauka 12.0012.45 val.

Dėl informacijos apie pagalbą maisto produktais nepasiturintiems asmenims kreiptis tel. Nr. 8 670 30 326.

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas