Trumpalaikė socialinė globa vaikams

PSPC Bendruomeninių vaikų globos namų (toliau – BVGN) pagrindinė veiklos sritis – trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) teikimas.

Paslaugos gavėjų grupė – be tėvų globos likusieji vaikai, socialinės rizikos vaikai.

Paslaugos teikimo trukmė – iki 12 mėn.

BVGN darbo laikas – visą parą.

BVGN veiklos tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) vaikui tinkamas jo amžiui, sveikatai ir poreikiams atitinkančias globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, palaikyti vaiko poreikius atitinkančias aplinkos ir gyvenimo sąlygas, kuriose jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasirengti savarankiškam gyvenimui, ir integracijai visuomenėje.

BVGN uždaviniai:

1. teikti trumpalaikę priežiūrą ar laikinąją globą (rūpybą);

2. užtikrinti teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę ir efektyvumą;

3. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

4. atstovauti ir ginti vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus.

Trumpalaikė socialinė globa (rūpyba) vaikui teikiama nemokamai.

BVGN trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) paslaugos:

1. informavimas;

2. konsultavimas (socialinio darbuotojo, psichologo);

3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

4. apgyvendinimas;

5. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas;

6. darbinių įgūdžių ugdymas;

7. asmeninės higienos įgūdžių ugdymas (skalbimas);

8. laisvalaikio organizavimas (meninė, sportinė, pažintinė veikla);

9. maitinimas;

10. transporto paslaugos.