Globos centro paslaugos

Pagrindinis / Paslaugos / Globos centro paslaugos

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos klausimais asmenys gali kreiptis adresu Topolių al. 12, Panevėžys. 

Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Globos centro darbuotojų kontaktai.

Jei apsprendėte globoti

Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais), savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as), asmens kodą (-us), gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį (-ius) arba elektroninio pašto adresą (‑us), darbovietę (-es), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais).

Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • Išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, yra išklausęs Vaiko globos organizavimo nuostatų 22 punkte nurodytus mokymus, jei jis atitinka Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktyje nurodytą sąlygą;
 • dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;
 • Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai turi pateikti:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, priežiūros motyvus;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad jis taptų budinčiu globotoju.
BUDINČIO GLOBOTOJO ATLYGIS, VAIKO IŠLAIKYMUI SKIRIAMOS LĖŠOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
 Budinčiam globotojui už suteiktas vaiko priežiūros paslaugas vaiko laikino apgyvendinimo metu mokama:
 • Išmokos vaiko išlaikymui yra mokamos tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena pas Paslaugos teikėją. Jeigu vaikas pas Paslaugos teikėją gyvena ne pilną mėnesį – išmokos suma apskaičiuojama pagal Išmokų vaikams įstatymą.
 • Paslaugos teikėjui mokamas 1 MMA (MMA- Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis atlyginimas) EUR per mėn. atlygis, nepriklausomai nuo to ar tuo metu Paslaugų teikėjas prižiūri vaiką (-us). Šis atlygis mokamas ir Paslaugų teikėjo laikino atokvėpio ar ligos atveju.
 • Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 1 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką (už faktiškai gyventą laiką.);
 • Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 1,5 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą kūdikį (iki vienerių metų amžiaus) arba vaiką, kuriam nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumas.

Budinčiam globotojui mokamos vienkartinis atlygis, skirtas vaiko apgyvendinimo  vietai įkurti:

 • Vienos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio per 1 darbo dieną yra skiriama ir išmokama, jei globojamas vaikas šeimoje apgyvendinamas (iki 3 dienų) pagal vaiko apgyvendinimo aktą ir grąžinamas į biologinę šeimą.
 • Trijų BSI dydžio išmoka skiriama ir išmokama per 3 darbo dienas, jei globojamo vaiko globa yra tęsiama budinčio arba atokvėpio globėjo šeimoje.
 • Vaiko globos (rūpybos) išmoka, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka.
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka.
 • Išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Budinčio globotojo veikla finansuojama per Panevėžio socialinių paslaugų centro globos centrą (toliau – Globos centras).

Globos centras kas mėnesį perveda numatytas iš savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Tais atvejais, kai tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, budintis globotojas naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz., logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui teikti,

Budintys globotojai įsipareigoja gaunamas išmokas naudoti vaiko išlaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiškos poreikius (pvz.: maistas, drabužiai, kanceliarinės prekės, higienos prekės, laisvalaikiui ir ugdymui skirtos išlaidos, kišenpinigiai, medikamentai ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

Jei vaikas nuo 12 iki 18 metų mokami pagalbos pinigai 8 BSI.

Visi kiti globėjai (rūpintojai) turi kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyrių dėl pagalbos pinigų mokėjimo.

Išsami informacija apie pagalbos pinigų mokėjimą, paspaudus žemiau esančią nuorodą:

https://www.panevezys.lt/lt/posedziai/1061/15817.html

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

2018 metų pabaigoje Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001“ ir laimėjo atrankos konkursą. Panevėžio socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. vasario mėnesį pasirašė sutartį. Projekto metu siekiama gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę Globos centre ir įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą.

EQUASS kokybės sistema – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

Kokybę užtikrinantys dokumentai:

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

IŠORINIAI TEISĖS AKTAI:

 • Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas  
 • Vaiko globos organizavimo nuostatai
 • Vaiko laikinos globos (rūpybos) nuostatai
 • Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas
 • Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
 • Išmokų vaikams įstatymas
 • Socialinių paslaugų įstatymas
 • Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijos
 • Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas
 • Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas

VIDINIAI TEISĖS AKTAI:

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas