Reikalingas administratorius – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo, žmonių išteklių vadybos, vadybos, komunikacijos arba informacijos paslaugų krypties išsilavinimą.

Turėti ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų valdymo, dirbant su automatizuotomis dokumentų valdymo sistemomis, darbo patirtį.

Gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo apskaitos, archyvavimo standartus, elektroninių dokumentų tvarkymo standartus, suprasti valstybės ir savivaldybių institucijų administravimą.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisyklių reikalavimus.

Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Turėti dalykinės komunikacijos, tarnybinio etiketo, bendradarbiavimo, biuro veiklos organizavimo žinių bei gebėti jas taikyti praktiškai.

Darbo pobūdis:

Rengti ir įforminti darbo sutartis, jų papildymus ir pakeitimus dėl darbuotojų priėmimo, perkėlimo ir atleidimo iš darbo.

Tvarkyti darbuotojų asmens bylas, užtikrinti darbuotojų asmens duomenų apsaugą.

Kaupti informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją, patirtį, darbo stažą.

Analizuoti personalo kaitą, teikti siūlymus Centro direktoriui dėl personalo vadybos, dokumentų valdymo, archyvavimo sistemos tobulinimo.

Inicijuoti kanceliarinių prekių, pašto paslaugų, periodinių leidinių, kompiuterinės ir biuro įrangos, jos priežiūros eksploatacinių medžiagų, su biuro įranga susijusių paslaugų užsakymus.

Priimti Centro svečius, delegacijas, lankytojus, laikantis interesantų aptarnavimo standarto, teikti jiems informaciją apie asmenų aptarnavimo Centre tvarką, darbo laiką, suteikti kitą reikiamą informaciją savo kompetencijų ribose.

Prižiūrėti ir tvarkyti dokumentų archyvą.

Tikrinti skyrių perduodamų bylų į archyvą saugojimo terminą, užtikrinti administracijos dokumentacijos bylų perdavimą nustatytu laiku į archyvą.

Rengti Centro dokumentacijos planą (prireikus-jo papildymų sąrašą) ir formuoti bylas, esančias administracinio padalinio atsakomybėje, užtikrinti jų saugumą ir iki nustatyto termino atiduoti saugoti į archyvą, tvarkyti raštvedybą vadovaudamasis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

Rengti, registruoti Centro dokumentus savo kompetencijos ribose, organizuoti ir kontroliuoti Centro dokumentų valdymą pagal dokumentų rengimo, saugojimo bei apskaitos teisės aktų reikalavimus.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), papildomus dokumentus (rekomendacijas, kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki balandžio 20 d. adresu A. Mackevičiaus 55A, 223 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti +370 60419683.

Planuojama atranka (pokalbis žodžiu) balandžio 24 d. 10 val.