Skelbiamas konkursas Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vadovo pareigoms užimti – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).

Turėti administracinio darbo patirties socialinėje srityje ir gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.

Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Turėti pedagogikos, psichologijos bei socialinio darbo žinių ir gebėti jas taikyti praktikoje.

Žinoti socialinio darbo veiklos ypatumus, etikos standartus, reikalavimus profesiniam tobulėjimui bei taikyti praktikoje.

Suprasti ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Darbo patirtis teikiant globos ir rūpybos paslaugas vaikams, vaikų globos namuose ar BVGN, vertinama kaip privalumas.

Darbo pobūdis:

Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vertina padalinio darbuotojų darbą. Juos instruktuoja, konsultuoja, teikia profesinę, metodinę pagalbą, sprendžia užimtumo ir kitas problemas, susijusias su Padalinių veiklos organizavimu, vidaus kontrolės sistema.

Vykdo vidaus kokybės sistemos procedūras. Inicijuoja ir rengia sprendimus vidaus kokybės sistemai gerinti.

Kontroliuoja, kad tinkamai būtų naudojamas padalinio turtas ir materialinės atsargos.

Veda skyriaus darbuotojų apskaitą, vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę. Apie pasikeitimus nedelsiant informuoja atsakingą už darbo laiko apskaitos žurnalo pildymą asmenį.

Teikia informaciją (elektroniniu paštu / raštu / žodžiu) padalinio darbuotojams apie gautus nurodymus, pasiūlymus, teisės aktų pasikeitimus, susijusius su paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimu, padalinio darbo organizavimu. Rūpinasi ir užtikrina, kad perduodama informacija tinkamai ir laiku pasiektų kiekvieną padalinio darbuotoją.

Analizuoja socialinių paslaugų poreikį, kokybę, inicijuoja ir rengia socialinių paslaugų vystymo sprendimų projektus.

Analizuoja padalinio statistinius duomenis, teikia prognozes direktoriui, pristato jas susirinkimų, posėdžių metu.

Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2018 m. balandžio 25 d.).

Telefonas pasiteiravimui 8 604 19683.