Reikalingas atvejo vadybininkas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
 2. išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
 3. būti įgijęs universitetinį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;
 4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį;
 5. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;
 6. turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.);
 7. laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
 8. turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
 9. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
 10. būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
 11. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. užpildytą pretendento anketą;
5. motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,60.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2019 m. lapkričio 18 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@panspc.lt.