Reikalingas bendrosios praktikos slaugytojas (0,5 etato) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:
turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią bendrosios praktikos slaugos licenciją;
bendrosios praktikos slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais, medicinos norma MN-57:2011, higienos normomis, socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais bei patvirtintais įstaigos įstatais ir kitais bendrais įstaigos teisės aktais;
turėti kompiuterinio raštingumo, naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
gerai mokėti valstybinę Lietuvių kalbą. Gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
žinoti tarnybinės etikos reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis.

Darbo pobūdis:
dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams teikti būtinąją (skubią) medicinos pagalbą, pirmą ir skubią medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į gyvybei pavojingas organizmo būkles sekančiais etapais: pirma suteikiama pirmoji medicinos, po jos – kreipiamasi į sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias skubią medicinos pagalbą;
laiku ir tinkamai paduoti paslaugų gavėjams gydytojo paskirtus medikamentus ir medicinines priemones;
užtikrinti medikamentų ir medicininių-higieninių priemonių tinkamą saugojimą, vesti jų apkaitą, vykdyti pirkimą pagal išrašytus receptus;
registruoti ir lydėti paslaugų gavėjus į sveikatos priežiūros įstaigas;
užtikrinti sanitarinį ir prieš epideminį rėžimą, pedikuliozės prevenciją;
kontroliuoti paslaugų gavėjų higieninę būklę, organizuoti higieninių įgūdžių ugdymą.
Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
• asmens dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą (CV);
• užpildytą pretendento anketą;
• motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,00
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt)
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. liepos 14 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@paneveziospc.lt