Reikalingas Globos centro socialinis darbuotojas globos veiklos koordinavimui (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą.
 2. Turėti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą ir turėti galiojantį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą atestacijos pažymėjimą (privalumas).
 3. Žinoti Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvenciją, kitas LR tarptautines sutartis, LR civilinį kodeksą, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Vaiko globos organizavimo nuostatus, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų globėjams(rūpintojams), įtėviams teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje.
 4. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžius.
 5. Gerai žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
 7. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinias bei mokėti jas taikyti praktiškai.

Šias pareigas einantis socialinis darbuotojas globos veiklos koordinavimui vykdo šias funkcijas:

 1. kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą;
 2. reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais – ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui ir vaikams jų namuose. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;
 3. palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai, ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;
 4. reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui pagal rekomendacijas organizuoja papildomas 2–5 psichologo konsultacijas;
 5. atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius, rūpinasi ir organizuoja jam kitų specialistų pagalbą (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas), stebi, kad budintis globotojas užtikrintų švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;
 6. atsižvelgdamas į budinčio globotojo ir (ar) individualius vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose, teikia socialines paslaugas jų namuose;
 7. budintiems globotojams organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas;
 8. teikia informaciją budinčiam globotojui apie darbą su biologine vaiko šeima ir padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima.

Socialinis darbuotojas globos veiklos koordinavimui, koordinuodamas pagalbą socialiniams globėjams vykdo šias funkcijas:

 1. kartu su socialiniu globėju sudaro individualios pagalbos vaikui planą;
 2. reguliariai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per tris savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę), o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, teikia individualias konsultacijas socialiniam globėjui;
 3. palaiko ryšį su socialiniais globėjais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;
 4. reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir socialiniam globėjui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, pakeitus globėją (rūpintoją), per pirmas 2 savaites po šio fakto socialiniam globėjui vadovaujantis rekomendacijomis, organizuoja papildomas 2–5 psichologo konsultacijas;
 5. teikia informaciją socialiniam globėjui apie darbą, vykstantį su biologine vaiko šeima, ir esant poreikiui padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima;
 6. esant poreikiui padeda socialiniams globėjams pasiruošti atstovauti vaiko interesams teisėsaugos ar kitose institucijose;
 7. atsižvelgdamas į individualius socialinio globėjo ir (ar) vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose.

Socialinis darbuotojas globos veiklos koordinavimui, koordinuodamas pagalbą globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams vykdo šias funkcijas:

 1. reguliariai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, teikia individualias konsultacijas, o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius;
 2. palaiko ryšį su globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu);
 3. esant poreikiui, kai reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui planą ir padeda parinkti, suplanuoti bei organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui ir globojamam (rūpinamam) vaikui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina jų poveikį;
 4. esant poreikiui ir galimybei, organizuoja psichologo konsultacijų globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui teikimą.
 5. Socialinis darbuotojas globos veiklos koordinavimui, organizuoja darbą su įtėviais, teikia jiems pagalbą, jų prašymu konsultuoja įtėvius, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą.
 6. Budintiems globotojams, socialiniams globėjams, esant poreikiui ir galimybei – globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą:
 7. Organizuoja globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo veiklos viešinimą.
 8. Nedelsiant raštu informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisų pažeidimais.
 9. Teikia išvadas Globos centro vyriausiajam socialiniam darbuotojui ir pasiūlymus dėl globėjams (rūpintojams) ir įtėviams kylančių problemų sprendimo.
 10. Užtikrina kokybišką globėjams (rūpintojams) ir įtėviams paslaugų teikimą ir jų atliekamų įsipareigojimų kontrolę.
 11. Vykdo kitas Globos centro vyriausiojo socialinio darbuotojo užduotis.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą (CV);
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,50.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2020 m. rugpjūčio 3 d.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: (8-45) 583419, el. p. personalas@panspc.lt.