Reikalingas Nakvynės namų vadovas – skelbimo galiojimas pasibaigė

 

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą.

Turėti ne mažiau nei metus darbo socialinėje srityje patirties, administracinio darbo patirties ir projektinės veiklos įgyvendinimo patirties.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.

Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui, jais vadovautis bei taikyti praktikoje.

Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

 

Darbo pobūdis:

Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vertina Nakvynės namų darbuotojų darbą, sprendžia jam pavaldžių darbuotojų užimtumo ir kitas su jų darbu kilusias problemas.

Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Nakvynės namų darbuotojams socialinių paslaugų organizavimo, teikimo ir koordinavimo, konfliktų valdymo klausimais. Ieško sprendimo būdų dėl naujų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių taikymo galimybių.

Nagrinėja įvairių institucijų ir asmenų paklausimus, prašymus, skundus, pasiūlymus Nakvynės namų veiklos klausimais.

Veda Nakvynės namų darbuotojų apskaitą, vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę. Apie pasikeitimus nedelsiant informuoja atsakingą už darbo laiko apskaitos žurnalo pildymą asmenį.

Rengia įvairių raštų Nakvynės namų veiklos klausimais projektus.

Nagrinėja Nakvynės namų darbuotojų tarnybinius pranešimus, savo kompetencijos ribose priima sprendimus. Apie neeilinius įvykius skubiai informuoja tiesioginį vadovą.

Rengia Nakvynės namų darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių tvarkos aprašų projektus, įskaitant darbo grafikus, kitus dokumentus.

Rengia informaciją apie Nakvynės namų teikiamas paslaugas ir organizuoja jos pateikimą visuomenei.

Renka ir analizuoja informaciją apie laikino apnakvindinimo, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų poreikius mieste, išvadas teikia Centro direktoriui.

Informuoja, konsultuoja besikreipiančius asmenis Nakvynės namų teikiamų paslaugų klausimais.

Rengia Nakvynės namų metų (esant poreikiui – mėnesio ar kitos trukmės) veiklos planus. Organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina veiklos planų vykdymą.

Rengia Nakvynės namų veiklos ataskaitas, kitą reikalingą informaciją pagal poreikį ar pareikalavimą.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1.  Asmens dokumento kopiją.

2.  Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Privačiųjų ir viešųjų interesų deklaraciją.

4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją).

5. Pretendento anketą.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2018 m. birželio 20 d.).

Dėl informacijos kreiptis numeriu mob. 860419683.