Reikalingas Pagalbos namuose skyriaus vedėjas – skelbimo galiojimas pasibaigė

1. Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Pagalbos namuose skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas, yra priskiriamas struktūrinių padalinių vadovų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis –organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti socialinės pagalbos į namus skyriaus darbą, bei užtikrinti efektyvų pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose, integralios pagalbos koordinavimą ir teikimą teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus – Centro direktoriaus pavaduotojui.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje ir ne mažiau nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
5.3. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus.
5.4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
5.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis.
5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą (vykdant Skyriui priskirtas funkcijas) ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus: rengia Skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus;
6.2. informuoja ir konsultuoja asmenis socialinės priežiūros paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais.
6.3. vykdo Skyriaus teikiamų paslaugų kokybės kontrolę: sistemiškai analizuoja ir vertina teikiamų pagalbos namuose paslaugų kokybę, skyriaus darbuotojų pateikiamas darbo ataskaitas, teikia išvadas Pavaduotojui;
6.4. vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę. Apie pasikeitimus nedelsiant informuoja atsakingą už darbo laiko apskaitos žurnalo pildymą asmenį.
6.5. kontroliuoja socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir pervertinimą;
6.6. kiekvieną mėnesį ruošia ataskaitas apie suteiktas klientams paslaugas ir surinktus pinigus, duomenis suveda į SPIS.
6.7. koordinuoja, teikia metodinę pagalbą projekto „Integralios pagalbos paslaugų teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ vykdytojams.
6.8. nagrinėja ir vertina įvairių institucijų, klientų skundus, paklausimus, prašymus Skyriaus veiklos klausimais ir rengia raštų Skyriaus veiklos klausimais projektus (inicijuoja problemų sprendimą);
6.9. nagrinėja Skyriaus darbuotojų tarnybinius pranešimus;
6.10. periodiškai organizuoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus;
6.11. užtikrina paslaugas teikiančių Skyriaus darbuotojų komandinį darbą ir bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų specialistais pagalbos į namus paslaugų teikimo klausimais;
6.12. renka ir analizuoja informaciją apie miesto bendruomenės gyventojų poreikius pagalbos į namus paslaugų teikimui, išvadas teikia Pavaduotojui.
6.13. rengia įvairias ataskaitas, pranešimus posėdžiams, kitą reikalingą informaciją institucijoms pagal poreikį;
6.14. pildo pagalbos į namus teikimui reikalingus dokumentus, nenaudojamas bylas perduoda archyvuoti;
6.15. užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
6.16. vykdo Skyriaus darbuotojų dokumentų valdymo (pildymo, tvarkymo ir pan.) priežiūrą , apie pastebėtus netikslumus nedelsiant informuoja savo tiesioginį vadovą ir savo kompetencijos ribose imasi priemonių jiems ištaisyti.
6.17. kontroliuoja, ar Skyriaus personalas turi kvalifikaciją, leidžiančią teikti socialines paslaugas, ir esant būtinumui, tarpininkauja kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursų klausimais;
6.18. tobulina savo kvalifikaciją tiksliniuose mokymo kursuose, atitinkančiuose Skyriaus veiklos pobūdį;
6.19. padeda naujiems darbuotojams adaptuotis, apmoko dirbti su klientais, darbo priemonėmis, apmoko rengti dokumentus arba adaptaciniam laikui skiria kuratorių;
6.20. užtikrina, kad paslaugas teikiantys darbuotojai vadovautųsi žmogiškos etikos normomis, kad jų ir paslaugų gavėjo santykiai būtų grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais;
6.21. supažindina Skyriaus darbuotojus su jų darbą reglamentuojančiais teisės aktais ir Centro vidaus dokumentais, kontroliuoja, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbų saugos, priešgaisrinės, saugos reikalavimų, instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių ir kt.;
6.22. rūpinasi, kad Skyriaus darbuotojams būtų sudarytos optimalios darbo sąlygos, darbuotojai būtų aprūpinti techninėmis darbo priemonėmis;
6.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,9.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens dokumento kopiją;
  2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą (CV);
  4. užpildytą pretendento anketą;
  5. motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2019 m. lapkričio 13 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@panspc.lt arba tel. 8 694 00392.