Reikalingas personalo specialistas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (prioritetas – aukštasis universitetinis vadybos, socialinio darbo/pedagogikos, viešojo administravimo ar verslo administravimo srityje).
2. Turėti ne mažiau nei 1 metus darbo patirties personalo valdymo srityje.
3. Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, LR darbo kodeksą, kitus teisės aktus, reglamentuojančių personalo valdymą teisės aktus.
4. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
5. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6. Turėti puikius informacijos sisteminimo ir pristatymo lietuvių kalba įgūdžius.
7. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
1. Tinkamai ir laiku ruošti įstaigos darbuotojų (toliau – darbuotojai) priėmimo, atleidimo, darbo sąlygų keitimo ir kitą su personalo administravimu susijusią dokumentaciją (darbo sutartis, jų pakeitimus, papildymus, darbo sutarties nutraukimo dokumentus, kitas sutartis, sudaromas su darbuotoju, įsakymus ir įspėjimus, pažymas, raštus, aktus ir kt.), teikti pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, nedraudiminius laikotarpius, apdraustajam suteiktas (atšauktas) tikslines atostogas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – draudėjas).
2. Kontroliuoti, kad darbuotojas būtų supažindintas su pareigų aprašu, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, konfidencialumo pasižadėjimu ir kitais įstaigoje galiojančiais norminiais aktais.
3. Tvarkyti darbuotojų apskaitą ir užtikrinti, kad visi personalo administravimo dokumentai būtų tinkamai paruošti ir tinkamai saugomi.
4.Organizuoti darbuotojų pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių rengimą bendradarbiaujant su direktoriumi bei padalinių vadovais.
5. Personalo administravimui skirtoje informacinėje sistemoje tinkamai ir laiku registruoti gaunamus, parengtus, siunčiamus dokumentus, suvesti darbuotojo duomenis ir patalpinti skenuotas darbuotojo pasirašytų dokumentų reikalingas kopijas.
6.Tvarkyti darbuotojų asmens bylas, paruošti jas perdavimui saugoti į archyvą pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą.
7. Konsultuoti įstaigos padalinių vadovus, kitus darbuotojus darbo teisės, personalo dokumentų sudarymo ir valdymo klausimais, išplatinti ir (arba) suteikti reikalingą, su tiesioginiu vadovu suderintą, informaciją personalo administravimo, darbo laiko apskaitos klausimais.
8. Konsultuoti darbuotojus, kaip teisingai sudaryti darbo grafikus, periodiškai tikrinti ir tvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrinti jų saugojimą.
9. Operatyviai reaguoti į darbuotojams, padalinių vadovams iškilusias problemas dėl įstaigos personalo administravimo, ieškoti tinkamiausio sprendimo, suderinus su tiesioginiu vadovu siūlyti sprendimus, aktyviai dalyvauti problemų sprendime, bei informuoti apie kitus iškylančius personalo valdymo klausimus savo tiesioginį vadovą.
10. Vadovaujantis įstaigoje patvirtintu dokumentacijos planu, nuo kiekvienų kalendorinių metų pradžios tinkamai kaupti dokumentus, sudaryti bylas ir jas kitų metų pabaigoje perduoti į archyvą.
11. Sekti įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, pakeitimų projektus ir teikti tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl įstaigos vidaus tvarkų, procedūrų ir kitų vidaus aktų ir (ar) kitų dokumentų pakeitimo, papildymo ar parengimo.
12. Domėtis ir diegti personalo tobulinimosi naujoves.
13. Stebėti terminus ir informuoti darbuotojus dėl periodinio sveikatos pasitikrinimo.
14. Vesti darbuotojų panaudotų ir nepanaudotų atostogų apskaitą, bendradarbiauja su buhalterija rengiant direktoriaus įsakymų projektus atostogų ir kitais klausimais.
15. Dalyvauti Centro veiklos planavime, rengiant įmonės struktūrinę schemą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, įvairiose įstaigos darbo komisijose.
16. Rūpintis įstaigos darbuotojų mokymusi ir kvalifikacija: inicijuoti kvalifikacijos kėlimo planų sudarymą, kaupti ir sisteminti duomenis apie įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, rengti kvalifikacijos bei mokymosi ataskaitas. Derinti mokymosi poreikį ir pirkimus su komunikacijos koordinatoriumi.
17. Užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą.
18. Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
• asmens dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą (CV);
• užpildytą pretendento anketą;
• motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,00-8,40.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt)
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. birželio 4 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@paneveziospc.lt