Reikalingas psichologas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus vientisąsias studijas arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertę užsienyje įgytą kvalifikaciją.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teikiant psichologinę pagalbą.
 • Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus reglamentuojančius socialinės globos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sritis, kitus teisės aktus reglamentuojančius profesinės veikslo sritis. Žinoti Centro nuostatus, vidaus tvarkos taisykles ir kitus lokalinius teisės aktus reglamentuojančius Centro veiklą. Profesinėje veikloje vadovautis Psichologo etikos kodeksu.

Darbo pobūdis:

 • teikti Centro paslaugų gavėjams individualią ir/ar grupinių užsiėmimų metu psichologinę pagalbą;
 • rūpintis Centro gyventojų psichologine ir emocine aplinka;
 • vesti bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus Centro paslaugų gavėjams;
 • teikti psichosocialines paslaugas, konsultuoti socialinius darbuotojams; paslaugų gavėjus;
 • Bendruomeniniuose vaikų globos namuose koreguoti vaikų tarpasmeninius santykius, tarpininkauti sprendžiant konfliktus, konsultuoti tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo, lytinio švietimo ir priklausomybių prevencijos, gabumų ir kūrybiškumo klausimais;
 • dirbti su mokymosi sunkumų bei emocinio elgesio problemų turinčiais vaikais individualiai ir/arba grupinių užsiėmimų metu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,7.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą (CV);
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2019 m. lapkričio 13 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@panspc.lt arba tel. 8 694 00392.