Reikalingas Šeimos gerovės skyriaus vyriausiasis socialinis darbuotojas (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį, darbą su šeimomis, vaiko teisių apsaugą ir įvaikinimą, vaiko globą (rūpybą),
 2. žinoti ir gebėti taikyti socialinio darbo ir vadybos metodus,
 3. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba turėti socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją,
 4. gebėti naudotis kompiuterinėmis technologijomis (Word, Excel, Power point, Outlook), turėti naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių,
 5. išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas,
 7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą,
 8. žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles,
 9. būti atsakingu, pareigingu, tolerantišku, iniciatyviu.

Vyr. socialinio darbuotojo pagrindinis uždavinys – organizuoti ir teikti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams bei bendradarbiauti su Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais, teikiant paslaugas juose augantiems vaikams, padėti Skyriaus vadovui koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą.

Vyr. socialinio darbuotojo funkcijos:

 1. nustatyta tvarka sudaryti su paslaugų gavėjais susitarimą dėl bendros veiklos siekiant pokyčių (toliau-susitarimas) ir jo laikantis organizuoti bei teikti socialinę priežiūrą,
 2. tirti šeimų socialinę situaciją,
 3. vykdyti socialinių problemų šeimoms prevenciją,
 4. formuoti paslaugų gavėjų bylas, kaupti ir sisteminti dokumentaciją, informaciją, susijusią su aptarnaujama šeima,
 5. parinkti šeimos-paslaugų gavėjų poreikius atitinkantį socialinės paramos teikimo modelį,
 6. bendradarbiaujant su atvejo vadybininku vertinti šeimai teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą ir efektyvumą,
 7. telkti pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų ir kitų specialistų komandą darbui su šeimomis,
 8. teikti išvadas ir siūlymus dėl aptarnaujamų šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų,
 9. bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos specialistais (toliau-VTAS), teikiant siūlymus dėl darbo su šeimomis,
 10. nedelsiant informuoti raštu VTAS apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais;
 11. rengti siūlymus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl socialinių išmokų mokėjimo būdo šeimoms;
 12. tarpininkauti dėl pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo bei kitų pagalbos priemonių) taikymo,
 13. organizuoti ir dalyvauti visuomeninėse akcijose, projektinėje veikloje;
 14. rengti užklausas, atsakymus į paklausimus, kt. dokumentus pagal savo kompetenciją
 15. Skyriaus vadovo pavedimu rengti Skyriaus statistinę informaciją (ataskaitas)
 16. Skyriaus vadovo pavedimu rengti Skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiko grafikus
 17. periodiškai kontroliuoti socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimo atitikimą, pastebėjus neatitikimus – informuoti Skyriaus vadovą
 18. bendradarbiauti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių Apsaugos specialistais, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistais;
 19. organizuoti ir koordinuoti vaiko laikinosios priežiūros paslaugas;
 20. laiku informuoti Skyriaus vadovą apie iškylančias problemas, nuolat stebėti gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą ir savo kompetencijos ribose imtis priemonių joms ištaisyti
 21. padėti naujiems darbuotojams adaptuotis naujoje darbo aplinkoje;
 22. Direktoriaus pavedimu vaduoti Skyriaus vadovą jo ligos, atostogų ar kitais nebuvimo darbe atvejais,
 23. Skyriaus vadovo pavedimu vaduoti kitus Skyriaus darbuotojus,
 24. vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus,
 25. dalyvauti Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse.
 26. vykdyti kitas teisėtas Centro administracijos pavestas užduotis.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą (CV);
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,60.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2020 m. gegužės 27 d.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: (8-45) 583419, el. p. personalas@panspc.lt.