Reikalingas Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėjas – skelbimo galiojimas pasibaigė

 1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 3. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;
 4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
 6.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 7. gebėti bendrauti užsienio kalba (prioritetas – anglų k.).

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

 1. planuoja, organizuoja, vertina socialinės globos ir pagalbos Skyriaus darbuotojų darbą (vykdant skyriui priskirtas funkcijas) ir kontroliuoja socialinės globos ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų kokybišką teikimą paslaugų gavėjams;
 2. konsultuoja Skyriaus darbuotojus dėl socialinių paslaugų: trumpalaikės socialinės globos institucijoje, dienos socialinės globos, teikia jiems metodinę pagalbą;
 3. nagrinėja ir vertina įvairių institucijų, klientų skundus, paklausimus, prašymus Skyriaus veiklos klausimais ir rengia raštų Skyriaus veiklos klausimais projektus (inicijuoja problemų sprendimą) ;
 4. informuoja Skyriaus darbuotojus apie gaunamus raštus, nurodymus, pasiūlymus, teisės aktus ir jų pasikeitimus;
 5. nagrinėja Skyriaus darbuotojų tarnybinius pranešimus,
 6. rengia Skyriaus darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančius dokumentus (darbo grafikus, skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus);
 7. rengia informaciją apie Skyriaus teikiamas paslaugas ir organizuoja jos pateikimą visuomenei,
 8. teikia Centro direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, laiku informuoja apie iškylančias problemas,
 9. bendradarbiauja su kitais Centro skyriais, taip pat su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, esant poreikiui atstovauja Skyriui valstybinės valdžios ir valdymo institucijose,
 10. vertina paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoja jų formos pakeitimą,
 11. organizuoja ir tvarko paslaugos gavėjų apskaitą, nenaudojamas bylas perduoda archyvuoti;
 12. veda duomenis į SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema) duomenų bazę,
 13. užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
 14. rengia ir įgyvendina socialines programas, projektus, kitas socialines priemones, dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse,
 15. vykdo Skyriaus teikiamų paslaugų kokybės kontrolę: sistemiškai analizuoja ir vertina teikiamų socialinės globos ir pagalbos paslaugų kokybę, skyriaus darbuotojų pateikiamas darbo ataskaitas, teikia išvadas Pavaduotojui;
 16. padeda naujam darbuotojui adaptuotis, apmoko dirbti su klientais, programomis ir kitomis darbo priemonėmis, apmoko rengti dokumentus arba adaptaciniam laikotarpiui skiria kuratorių;
 17. supažindina Skyriaus darbuotojus su jų darbą reglamentuojančiais teisės aktais ir Centro vidaus dokumentais, kontroliuoja, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbo tvarkos taisyklių, vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų ir pan.;
 18. organizuoja ir atsako už savo pareigų bei funkcijų laikiną perdavimą jį vaduojančiam darbuotojui ligos, atostogų ar kitais darbe nebuvimo atvejais;
 19. vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę. Apie pasikeitimus nedelsiant informuoja atsakingą už darbo laiko apskaitos žurnalo pildymą asmenį;
 20. rengia Skyriaus metų (esant poreikiui – mėnesio ar kitos trukmės) veiklos planus. Kontroliuoja ir užtikrina veiklos planų vykdymą,
 21. periodiškai organizuoja skyriaus darbuotojų susirinkimus,
 22. rūpinasi socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
 23. direktoriaus pavedimu vaduoja kitus socialinius darbuotojus, skyrių vadovus jų ligos, atostogų ar kitais darbe nebuvimo atvejais,
 24. kuria mandagius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius tarp paslaugų gavėjo ir paslaugas teikiančio personalo;
 25. rengia įvairias ataskaitas, pranešimus posėdžiams, pasitarimams, kitą reikalingą informaciją pagal poreikį;
 26. užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant;
 27. užtikrina pavaldžių darbuotojų darbo drausmę,
 28. savo kompetencijos ribose vykdo kitus direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą (CV);
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,54.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2020 m. kovo 24 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@panspc.lt.