Reikalingas socialinis darbuotojas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Suprasti  ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.

Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.

Darbo pobūdis:

Kurti ir stiprinti žmonių ryšius, planuoti ir organizuoti socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą.

Aktyviai bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos, savivaldybės socialinės paramos, švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, užimtumo ir kitų sričių darbuotojais, kitais socialiniais darbuotojais, organizacijų, ginančių žmogaus teises ir interesus, atstovais, bendruomenės nariais, savanoriais.

Organizuoti socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, telkti juos bei kitus įstaigos, kurioje jis dirba, specialistus bendrai komandinei veiklai.

Teikti tiesioginiam vadovui informaciją ir siūlymus dėl socialinių paslaugų organizavimo ir socialinių paslaugų kokybės, probleminių situacijų sprendimo, kitų klausimus, susijusių su globos paslaugos teikimu.

Kompetentingai atstovauti tarpininkauja vaikų interesams grupėse, bendruomenėse, visuomenėje.

Ugdyti, palaikyti vaiko gebėjimus savarankiškai spręsti jam iškylančias socialines problemas, inicijuoja pokyčius vaiko socialiniame gyvenime, tam panaudojant paties vaiko galimybes bei bendruomenės išteklius.

Inicijuoti ir įgyvendinti veiksmus, mažinant vaikų socialinę atskirtį, skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę, siekiant užkirsti kelią galimoms vaiko problemoms atsirasti, vykdant kitą prevencinę socialinę veiklą.

Kurti palankią vaikui gyventi ir augti aplinką – saugią, sveiką, be smurto, asmenišką, ugdančią ir palaikančią. Organizuoti prevencines, pasirengimo savarankiškam gyvenimui veiklas.

Bendradarbiaudamas su kitais specialistais vertinti individulius vaiko poreikius, pagalbos poreikį, socialinio darbo ir pagalbos teikimo veiksmingumą, inicijuoti vaiko poreikių pervertinimą.

 Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje. Dokumentus pateikti A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 8 675 71939.