Reikalingas socialinis darbuotojas darbui su šeimomis (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Socialinis darbuotojas privalo:
1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;
2. išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
3. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
4. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Outlook;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
6. laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
7. turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
8. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
9. būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
10. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Socialinis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
1. informuoja ir konsultuoja šeimas socialinės paramos teikimo ir problemų sprendimų klausimais;
2. tiria šeimų socialinę situaciją;
3. planuoja ir teikia socialinę priežiūrą šeimoms;
4. formuoja šeimos, kuriai teikiamos socialinės paslaugos, bylą, kaupia ir sistemina dokumentaciją, informaciją, susijusią su šeima, jos socialine aplinka,
5. kartu su šeima sudaro Susitarimą dėl bendros veiklos siekiant pokyčių ir jo laikantis organizuoja bei teikia socialinę priežiūrą, numato konkrečias socialines paslaugas, ieško socialinių sprendimų alternatyvų. Taiko asmeninį ir grupinį socialinio darbo modelį;
6.nustatyta tvarka fiksuoja darbo su šeimomis pokyčius, esant poreikiui koreguoja Susitarimą dėl bendros veiklos siekiant pokyčių;
7. parenka šeimos poreikius atitinkantį socialinės paramos teikimo modelį;
8. bendradarbiaujant su atvejo vadybininku vertina šeimai teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą ir efektyvumą;
9. tarpininkauja ir nukreipia šeimą bei jos narius į reikalingas institucijas, įstaigas ir organizacijas arba pas reikalingus specialistus;
10. bendrauja ir bendradarbiauja su šeimos socialine aplinka;
11. dirba prevencinį darbą su šeimomis. Teikia Vaiko teisių apsaugos specialistams (toliau – VTAS) siūlymus, išvadas, kitą susijusią su socialiniu darbu informaciją dėl darbo su šeimomis sprendžiant jų socialines problemas;
12. bendradarbiauja pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, atvejo vadybininkų ir kitų specialistų komanda sprendžiant socialinių paslaugų teikimo šeimoms klausimus;
13. teikia išvadas ir siūlymus dėl šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų;
14. atlieka prevencinį darbą su tėvais, jeigu jie naudoja socialines išmokas ne pagal paskirtį, vengia išlaikyti vaikus, daro jiems neigiamą įtaką savo elgesiu;
15. rengia siūlymus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl socialinių išmokų mokėjimo būdo šeimoms;
16. įvertina šeimos socialinę aplinką, rašo buities tyrimo aktus; vertina (asmens) šeimos socialinių paslaugų, socialinės globos poreikį;
17. vertina pokyčius šeimoje ir sprendžia paslaugų poreikio pokyčio reikalingumą;
18. bendradarbiauja su mokyklų, vaikų darželių, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, prokuratūros, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų darbuotojais;
19. nedelsiant informuoja raštu VTAS apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais;
20. organizuoja bei dalyvauja organizuojant akcijas, vykdant projektus šeimų vaikams paremti;
21 pateikia mėnesio bei kitas reikiamas (pagal poreikį) ataskaitas Skyriaus vadovui,
22. dalyvauja Skyriaus susirinkimuose, komandiniame darbe;
23. rengia raštus pagal savo kompetenciją,
24. vykdo saugos darbe norminių aktų reikalavimus;
25. užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą ir kontrolę;
26. tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo bei kitų pagalbos priemonių) taikymo,
27.Dalyvauja Direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose,
28. Skyriaus vadovo pavedimu atostogų metu, ligos atveju, išvykus į komandiruotę ar kitais nebuvimo darbe atvejais vaduoja socialinį darbuotoją, dirbantį Skyriuje,
29. nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoja savo tiesioginį vadovą ir savo kompetencijos ribose imasi priemonių joms ištaisyti,
30. vykdo kitas vienkartines, nenuolatinio pobūdžio Centro administracijos pavestas užduotis kompetencijos ir pareigybės aprašymo ribose, išskyrus atvejus, kai pavedimas vykdomas paties darbuotojo sutikimu.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. užpildytą pretendento anketą;
5. motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,6.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2020 m. rugpjūčio 19 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@panspc.lt