Reikalingas socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties  išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus.
3. Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
4. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
5. Žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo apskaitos, archyvavimo standartus, elektroninių dokumentų tvarkymo standartus.
6. Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.
7. Suprasti  ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
8. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Koordinuoja, padeda Nakvynės namų vadovui prižiūrėti socialinių darbuotojų padėjėjų darbui su socialinės rizikos asmenimis darbą.
2. Vaduoja asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo administratorių, socialinį darbuotoją darbui su socialinės rizikos asmenimis jo ligos, atostogų ar kitais nebuvimo darbe atvejais.
3. Nustato socialinės rizikos suaugusiems asmenims socialinių paslaugų poreikį.
4. Sudaro darbo su socialinės rizikos asmenimis planą, periodiškai jį (ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį) jį peržiūri, esant poreikiui-pildo, koreguoja. Savarankiškai parenka individualius pagalbos paslaugų gavėjui teikimo modelius ir metodus.
5. Kaupia, analizuoja, sistemina informaciją apie suteiktas paslaugas.
6. Rengia ataskaitas, pranešimus posėdžiams, kitą reikalingą informaciją institucijoms Vadovo pareikalavimu.
7. Bendradarbiauja su pirminės sveikatos priežiūros specialistais, visuomeninių organizacijų bei kitų institucijų atstovais, sprendžiant paslaugų gavėjo įvairias (socialinės, sveikatos) problemas.
8. Ugdo paslaugų gavėjų buitinius, kasdieninius socialinius įgūdžius (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant namų ruošos darbus ir kt.), skatina jų savarankiškumą, skatina paslaugų gavėjų integraciją į visuomeninę, kultūrinę, darbinę veiklą.
9. Domisi socialinio darbo pasiekimais, taiko pažangią patirtį, analizuoja ir tobulina savo profesinę veiklą.
10. Esant poreikiui lydi paslaugų gavėjus į sveikatos priežiūros, kitas įstaigas.
11. Priimant naują paslaugų gavėją laikinam apgyvendinimui, supažindina jį su įstaigos ir Nakvynės namų tvarkomis.
12. Konsultuoja, informuoja paslaugų gavėjus socialinių paslaugų teikimo klausimais, tarpininkauja įstaigoje ir institucijose, sprendžiant jų problemas.
13. Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
14. Nustatyta tvarka priima mokestį iš paslaugų gavėjų už suteiktas laikino apgyvendinimo paslaugas.
15. Veda paslaugų gavėjų pinigų ir dokumentų apskaitą pagal asmens dokumentų, pinigų priėmimo ir išdavimo tvarką, atsiskaito Nakvynės namų vadovui.
16. Veda duomenis apie paslaugų gavėjus ir jiems teikiamas socialines paslaugas į eSPIS sistemą.
17. Veda paslaugų gavėjų asmens bylas užtikrina savalaikį ir teisingą duomenų pateikimą, atnaujinimą.
18. Domisi naujais darbo metodais, taiko juos praktikoje, dalyvauja mokymuose bei seminaruose, kelia kvalifikaciją, rengia projektus, organizuoja paslaugų gavėjų užimtumą.
19. Bendradarbiauja su kitų institucijų socialiniais darbuotojais, Centro specialistais.
20. Informuoja Nakvynės namų vadovą apie ypatingus įvykius ir iškilusias problemas.
21. Vykdo kitus Centro direktoriaus ar/ir Nakvynės namų vadovo pavedimus.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.  asmens dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. užpildytą pretendento anketą;
5. motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,70.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2020 m. gegužės 25 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: (8-45) 583419, el. p. personalas@panspc.lt.