Reikalingas socialinis darbuotojas vaikų dienos centre (0,75 etato) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba turėti socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją
 2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
 3. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
 4. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
 5. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
 6. Žinoti etikos standartus, reikalavimus profesiniam tobulėjimui ir juos taikyti praktikoje.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

 1. Kuria ir stiprina žmonių ryšius, planuoja ir organizuoja Vaikų dienos centro (toliau-VDC) paslaugų teikimą.
 2. Aktyviai bendradarbiauja su švietimo ir ugdymo, užimtumo ir kitų sričių darbuotojais, Centro specialistais (socialiniais darbuotojais, psichologais), bendruomenės nariais, savanoriais.
 3. Teikia tiesioginiam vadovui informaciją ir siūlymus dėl VDC teikiamų paslaugų organizavimo ir kokybės, probleminių situacijų sprendimo.
 4. Ugdo, palaiko vaiko gebėjimus savarankiškai spręsti jam iškylančias socialines problemas, inicijuoja pokyčius vaiko socialiniame gyvenime, tam panaudojant paties vaiko galimybes bei bendruomenės išteklius.
 5. Inicijuoja ir įgyvendina veiksmus, mažinant vaikų socialinę atskirtį, skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę, siekiant užkirsti kelią galimoms vaiko problemoms atsirasti, vykdant kitą prevencinę socialinę veiklą.
 6. Bendradarbiaudamas su kitais specialistais vertina indvidulius vaiko poreikius, pagalbos poreikį, teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoja (esant poreikiui) darbo metodų, formų keitimą.
 7. Pildo VDC lankančių asmenų registracijos žurnalą ir indvidualių darbo su vaiku ir jo šeimos nariais planus. Inicijuoja prašymų, sutarčių su VDC lankytojų tėvais pasirašymą.
 8. Vadovo pavedimu rengia VDC veiklos planus.
 9. Atsakingai veda reikalingą dokumentaciją, užtikrina informacinių duomenų tinkamą saugojimą, jų konfidencialumą.
 10. Supažindina VDC lankančius vaikus su elgesio taisyklėmis, organizuoja darbų saugos, saugaus eismo ir kt. instruktažus vaikams.
 11. Organizuoja VDC vaikų laisvalaikį, atsižvelgiant į jų poreikius ir polinkius, užtikrina visų vaikų užimtumą, saviraiškos galimybių tenkinimą.
 12. Inicijuoja ir vykdo VDC veiklos programas, projektus.
 13. Bendrauja su vaiko artimaisiais, informuoja apie vykstančius pakitimus vaiko gyvenime savo kompetencijos ribose.
 14. Vykdo vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, socialinės reabilitacijos ir kitas programas.
 15. Plėtoja jaunųjų savanorių saviugdą.
 16. Organizuoja VDC veiklos viešinimą.
 17. Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie Centro darbuotojus, pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
 18. Vykdo kitus Centro direktoriaus ar Vadovo pavedimus, neprieštaraujančius teisės aktams.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,2.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2020 m. sausio 6 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@panspc.lt arba tel. 8 694 00392