Reikalingas užimtumo specialistas – skelbimo galiojimas pasibaigė

 1. Užimtumo specialistas darbui su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis yra biudžetinės įstaigos Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Socialinės globos skyriaus (toliau-Skyrius) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 2. Pareigybės lygis – B.
 3. Pareigybės paskirtis – teikti neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims užimtumo terapijos bei darbinių įgūdžių ugdymo paslaugas, kurios paslaugų gavėjams padeda palaikyti ryšius su visuomene ir jų aplinka.
 4. Pareigybės pavaldumas – Skyriaus vyriausiajam socialiniam darbuotojui (toliau – vyr. soc. darbuotojas).

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Turėti socialinių mokslų studijų srities, socialinio  darbo / pedagogikos / psichologijos / edukologijos krypties išsilavinimą.
5.2. Žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, darbą su suaugusiais neįgaliais bei senyvo amžiaus asmenimis, darbo santykius, socialinių darbuotojų etikos kodeksu.
5.3. Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
5.4. Turėti žinių ir gebėjimų meno srityje, gebėti taikyti meninės veiklos metodus darbe su suaugusiais neįgaliais bei senyvo amžiaus asmenimis.
5.5. Turėti žinių apie darbo ypatumus su senyvo amžiaus ir suaugusiais neįgaliais asmenimis.
5.6. Gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, suprasti ir reaguoti į ekstremalius paslaugų gavėjo būsenos pokyčius.
5.7. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas.
5.8. Žinoti tarnybinės etikos reikalavimus; bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis.
5.9. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Kartu su kitais Skyriaus darbuotojais rengia ir įgyvendina paslaugų gavėjų darbinių, meninių – kūrybinių gebėjimų lavinimo programas, organizuoja jų užimtumą.
6.2. Metodiškai dirba su suaugusiais neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis pagal patvirtintus metinius ir mėnesinius planus, užsiėmimų grafikus ir  paslaugų gavėjų galimybes.
6.3. Rengia paslaugų gavėjų užimtumo programas, jas pristato Skyriaus specialistams, vyr. soc. darbuotojui.
6.4. Integruoja Skyriaus paslaugų gavėjus į meninę, kultūrinę ir sportinę veiklas, padeda organizuoti paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems popietes, šventes.
6.5. Moko ir skatina paslaugų gavėjus dalyvauti savitarnoje, pagal galimybes palaiko paslaugų gavėjų darbinius įgūdžius.
6.6. Organizuoja paslaugų gavėjų darbelių parodas ir pristatymus, pagal galimybes – pagamintų darbelių realizavimą.
6.7. Bendradarbiaujant su socialiniais darbuotojais darbui su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis vykdo paslaugų gavėjų įgūdžių, gebėjimų pokyčių stebėjimą, vertinimą, išvadas teikia vyr. soc. darbuotojui.
6.8. Bendradarbiauja, kuria mandagius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius su Skyriaus paslaugų gavėjų artimaisiais, tėvais, kuria paslaugų gavėjui stabilią, stresinių situacijų nesukeliančią, teigiamą emocinę aplinką.
6.9. Domisi naujais darbo metodais, juos taiko praktikoje.
6.10. Darbo su neįgaliaisiais vietose, kabinetuose palaiko tvarką ir švarą, užtikrina žmonių su negalia saugumą, ugdo saugos ir sveikatos principus darbe.
6.11. Pildo reikiamą dokumentaciją, susijusią su užimtumo veikla (veda registracijos žurnalą, daro įrašus socialinėse bylose, ruošia planus, ataskaitas ir kt.).
6.12. Rūpinasi metodinės medžiagos, Skyriaus materialaus turto gausinimu, tausojimu, naudoja jį tik pagal paskirtį tiesioginėms pareigoms atlikti.
6.13. Apie iškilusias problemas, kurios trukdo atlikti pareigas, raštu informuoja vyriausiąjį socialinį darbuotoją.
6.14. Atlieka kitus vyriausiojo socialini darbuotojo ir/ar Centro direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,30.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

    1. asmens dokumento kopiją;
    2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
    3. gyvenimo aprašymą (CV);
    4. užpildytą pretendento anketą;
    5. motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@panspc.lt arba tel. 8 694 00392.