Reikalingas vaikų dienos centro koordinatorius – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (prioritetas – aukštasis universitetinis vadybos, socialinio darbo/pedagogikos, viešojo administravimo ar verslo administravimo srityje).
2. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimą reglamentuojančius teisės aktus.
3. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook, Avilys), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
4. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
5. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6. Turėti puikius informacijos sisteminimo ir pristatymo lietuvių kalba įgūdžius.
7. Anglų kalbos mokėjimas yra privalumas.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
1. Seka kvietimus teikti projektų ir programų paraiškas, apie juos informuoja Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vadovą.
2. Rengia ir/arba padeda VDC darbuotojams rengti projektų paraiškas, galimybių studijas, socialines programas ir panašius dokumentus.
3. Teikia tiesioginiam vadovui informaciją ir siūlymus dėl VDC teikiamų paslaugų organizavimo ir kokybės, probleminių situacijų sprendimo.
4. Bendradarbiauja su Panevėžio miesto savivaldybės administracija bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, socialiniais partneriais, planuojant ir įgyvendinant projektus bei programas.
5. Ieško ir koordinuoja paramos bei labdaros gavimą, veda paramos ir labdaros apskaitą.
6. Dalyvauja VDC veiklos planavime.
7. Rengia ir teikia vadovui visą dokumentaciją. Rengia atsakymų į gautus raštus projektus ir juos pateikia vadovui.
8. Apibendrina VDC teikiamus metinius darbo planus, ataskaitas, rengia metinius VDC planus.
9. Analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą.
10. Planuoja ir koordinuoja VDC vidinę komunikaciją:
10.1. Padeda rengti metinius, visuotinius susirinkimus, vykdyti darbuotojų informavimą ir konsultavimą.
10.2. Inicijuoja ir vykdo VDC veiklos programas, projektus.
10.3. Bendradarbiauja su kitais centro padalinių atstovais organizuojant socialines akcijas, įstaigos renginius.
10.4. Derina/organizuoja su centro specialistais veiklas (psichologo terapijos, konsultacijos).
11. Pildo/suderina veiklų grafikus atskiruose kabinetuose, apmokina vaikus kaip teisingai elgtis su VDC inventoriumi, kompiuterine ir kitokia technika. Padeda prižiūrėti klientų elgesį, kad būtų laikomasi saugaus elgesio taisyklių su elektriniais prietaisais ir kitu inventoriumi. Stebėti, kad nebūtų tyčinio inventoriaus laužymo, naikinimo ar kitokio gadinamo.
12. Prižiūri, kad VDC erdvės po užsiėmimų būtų rakinamos, kad būtų paliktos tvarkingos, o patalpos apšvietimas bei visi elektriniai prietaisai būtų išjungti. Apie kilusias problemas nedelsiant informuoti skyriaus vadovą.
13. Organizuoja VDC klientų išvykas. Esant būtinumui, padeda socialiniam darbuotojui lydėti bei prižiūrėti VDC klientus.
14. Teikia pagalbą rengiant Centro renginius ar Centrui dalyvaujant miesto bei kituose renginiuose.
15. Planuoja, organizuoja, pagal poreikį-dalyvauti VDC vidaus ir išorės tyrimuose (nuomonės tyrimai, psichosocialinių veiksnių vertinimo tyrimai ir pan.).
16. Užtikrina tinkamą VDC klientų ir Centro darbuotojų asmens duomenų apsaugą.
17. Vykdo kitus Centro Direktoriaus ar Vadovo pavedimus, neprieštaraujančius teisės

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,2.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens dokumento kopiją;
  2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą (CV);
  4. užpildytą pretendento anketą;
  5. motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2020 m. birželio 18 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@panspc.lt arba tel. 8 675 71939