Reikalingas vyriausiasis socialinis darbuotojas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažiau kaip 1 metų socialinio darbo su neįgaliais asmenimis patirtį;

išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus;

turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;

gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą;

suprasti  ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus;

gebėti bendrauti užsienio kalba (prioritetas – anglų k.).

Darbo pobūdis:

spręsti skyriaus problemas, planuoti, organizuoti, vertinti ir kontroliuoti socialinės globos ir  kitų bendrųjų socialinių paslaugų kokybišką teikimą paslaugų gavėjams;

konsultuoti skyriaus darbuotojus socialinių paslaugų: trumpalaikės dienos socialinės globos institucijoje, dienos socialinės globos, teikti jiems metodinę pagalbą;

nagrinėti įvairių institucijų ir asmenų paklausimus, prašymus, skundus, pasiūlymus skyriaus veiklos klausimais;

nagrinėti skyriaus darbuotojų tarnybinius pranešimus;

rengti skyriaus darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančius dokumentus (darbo grafikus, tvarkos aprašų projektus, kitus);

rengti informaciją apie skyriaus teikiamas paslaugas ir organizuoti jos pateikimą visuomenei;

rengti įvairias ataskaitas, pranešimus posėdžiams, pasitarimams, kitą reikalingą informaciją pagal poreikį.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

Dokumentus pateikti A. Mackevičiaus 55A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).  Telefonas pasiteirauti   +370 60419683.