Reikalingi globos centro socialiniai darbuotojai globos veiklos koordinavimui – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos krypties išsilavinimą;
  2. žinoti LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Vaiko globos organizavimo nuostatus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų globėjams(rūpintojams), įtėviams teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
  3. turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power Point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžius;
  4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinias bei mokėti jas taikyti praktiškai;
  6. turėti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą ir turėti galiojantį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą atestacijos pažymėjimą (privalumas);
  7. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. užpildytą pretendento anketą.
Dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Atrankos modulį). Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2019 m. kovo 13 d.).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 675 71533, el. p. centras@panspc.lt.