Skelbiamas konkursas Šeimos gerovės skyriaus vadovo pareigoms užimti – skelbimo galiojimas pasibaigė

 

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Turėti ne mažiau nei metus darbo socialinėje srityje, dirbant su šeimomis, administracinio darbo patirties (privalumas) ir gebėti dirbti savarankiškai.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.

Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui bei taikyti praktikoje.

Suprasti ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, būti atsakingu, pareigingu, tolerantišku, iniciatyviu.

Darbo pobūdis:

Planuoja, organizuoja kontroliuoja, Skyriaus darbą,  paskirsto darbuotojams užduotis, reguliuoja jų darbų apimtis.

Veda skyriaus darbuotojų apskaitą, vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę, atsako už Skyriaus darbuotojų darbo laiko pažeidimus. Apie pasikeitimus nedelsiant informuoja atsakingą už darbo laiko apskaitos žurnalo pildymą asmenį, nedelsiant imasi priemonių pažeidimams pašalinti ir užtikrinti, kad jie nesikartotų ateityje.

Rengia Skyriaus dokumentacijos planą teisės aktuose numatytais terminais ir juo vadovaujasi. Atsako už Skyriaus užbaigtų bylų apskaitą, perdavimą archyvui.

Skyriaus veiklos dokumentus tvarko, archyvuoja vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

Analizuoja, vertina Skyriaus veiklą, darbo rezultatus, kokybės rodiklius, Skyriaus poreikius bei pažangą.

Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams socialinių paslaugų organizavimo, teikimo ir koordinavimo, konfliktų valdymo klausimais. Ieško sprendimo būdų dėl naujų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių taikymo galimybių.

Teikia informaciją (elektroniniu paštu / raštu / žodžiu) Skyriaus darbuotojams apie gautus nurodymus, pasiūlymus, teisės aktų pasikeitimus, susijusius su paslaugų šeimoms teikimu, Skyriaus darbo organizavimu. Rūpinasi ir užtikrina, kad perduodama informacija tinkamai ir laiku pasiektų kiekvieną Skyriaus darbuotoją.

Rengia Skyriaus darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių tvarkos aprašų projektus, darbo grafikų, kasmetinių atostogų grafikų projektus, kitus dokumentus.

Nagrinėja Skyriaus darbuotojų tarnybinius pranešimus, savo kompetencijos ribose priima sprendimus. Apie neeilinius įvykius skubiai informuoja tiesioginį vadovą.

Rengia informaciją apie Skyriaus teikiamas paslaugas, visuomenines iniciatyvas, kitas veiklas ir inicijuoja viešinimą.

Rengia Skyriaus veiklos planus, ataskaitas, kitą reikalingą informaciją pagal poreikį.

 

Ne rečiau kaip kartą per metus vertina paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą, esant poreikiui, inicijuoja formos, darbo metodikos keitimą. Vertinimo rezultatus nurodo Skyriaus veiklos ataskaitose.

Organizuoja ir tvarko paslaugos gavėjų apskaitą.

Dirba su SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema) duomenų baze.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens dokumento kopiją.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą (CV).
  4. Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).
  5. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.
  6. Motyvacinį laišką.
  7. Veiklos programą.
  8. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją.
  9. Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https:// www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami iki rugpjūčio 8 d.

Informacijos kreiptis į Socialinių paslaugų centro direktorę Liną Kazokienę tel. (8-45) 465493,

mob. 860419683, arba el. p. l.kazokiene@panspc.lt, adresu A. Mackevičiaus 55A, Panevėžys.