Socialinės globos skyriaus individualios priežiūros darbuotojas (dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimui)

Keliami reikalavimai:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

turėti vieną iš kvalifikacijų:

1. socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą;

2. išklausęs socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus;

3. įgijęs sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kitais reguliuojančiais teisės aktais, reikalingais darbinėms funkcijoms vykdyti;

mokėti teikti pirmąją pagalbą ir turėti galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus;

turėti praktinius socialinės pagalbos teikimo įgūdžius, gebėti tiksliai vertinti paslaugų gavėjų socialinę situaciją, gebėti bendrauti su paslaugų gavėjais ir jų aplinka, turėti organizacinius sugebėjimus vykdyti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, būti pareigingu, gebėti dirbti savarankiškai;

mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus, nuolatos laikytis asmeninės higienos reikalavimų;

būti pareigingu, mandagiu, darbščiu, taktišku, siekiančiu kompromiso, ieškančiu iškilusioms problemoms sprendimo būdų, gebančiu bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių įstaigų specialistais, klientų artimaisiais, globėjais, rūpintojais, sprendžiant asmens problemas.

Darbo pobūdis – teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, užtikrinant fiziškai saugią, stabilią, stresinių situacijų nesukeliančią teigiamą emocinę aplinką, atitinkančią paslaugų gavėjo asmenines savybes, poreikius bei interesus, kurioje jis jaustųsi pripažintas ir svarbus. Užtikrina mandagius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius su paslaugų gavėju, diskretiškai užtikrina higienines reikmes, suteikia pagalbą judant, rengiantis bei maitinantis, užtikrina išskyrų sekretų tvarkymą, stebi sveikatos būklę ir informuoja apie pokyčius jo artimuosius, socialinį darbuotoją, esant poreikiui konsultuojasi su skyriaus bendrosios praktikos slaugytoju, esant poreikiui organizuoja reikalingas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bendrauja ir bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros specialistais, įstaigomis ir kt.

Suminė darbo laiko apskaita, darbas slenkančiu grafiku nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,20 (1120 Eur neatskaičius mokesčių).

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2022 m. spalio 20 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti 8 694 00 392.

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas