Vadovo gyvenimo aprašymas

vadovo-nuotrauka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Kazokienė

Išsilavinimas

2002 m. Kauno technologijos universitete įgytas vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis.

2004 m. Kauno technologijos universitete įgytas vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis.

2010 m. apgintas socialinių mokslų (vadybos ir administravimo) daktaro laipsnis. Daktaro disertacijos tema „Verslo įmonių ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas“.

Darbinė veikla

2017-01-17 iki dabar Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė
2015-06-15 iki 2016-11-15 Panevėžio miesto savivaldybės mero patarėja
2005-09-01 iki 2017-06-26 Mokslinis-metodinis darbas Kauno technologijos universitete
2005-01 iki 2008-10 UAB „Arpeka“ projektų vadovas, vėliau-vadovas

 

VADOVO EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1. Informavimo apie teikiamas socialines paslaugas tobulinimas. 1.1.Atnaujinti įstaigos internetinę svetainę (iki III ketv. pab.).

1.2.Organizuoti teikiamų socialinių paslaugų pristatymą skirtingo profilio Panevėžio mieste veikiančiose įstaigose (iki IV ketv. pab.).

1.3. Organizuoti susistemintos informacijos apie socialines paslaugas teikimą potencialiems ir esamiems socialinių paslaugų gavėjams (iki IV ketv. pab.).

Atnaujinta įstaigos internetinė svetainė, atitinkanti bendruosius reikalavimus, keliamus savivaldybių įstaigoms.

Organizuoti teikiamų socialinių paslaugų pristatymai.

ne mažiau nei 20 miesto įmonių.

 

Išdalintų informacinių skrajučių skč.

2. Socialinę atskirtį mažinančių veiklų vystymas. 2.1. Bendradarbiaujant su NVO, kitomis organizacijomis vykdyti  socialinės rizikos veiksnius patiriančių asmenų socializaciją ir socialinę integraciją į visuomenę (iki IV ketv. pab.).

 

 

2.2. Atlikti pagalbos į namus teikiamų paslaugų kokybės kontrolės rezultatų analizę (iki III ketv. pab.).

 

 

Ne mažiau nei 10 proc. sumažėjęs Nakvynės namų klientų, kuriems teiktos apgyvendinimo paslaugos, skaičius.

Ne mažiau nei 10 proc. Nakvynės namų, BVGN, Pagalbos namuose, Šeimos gerovės klientų įtraukti į sociokultūrines ir /ar visuomenines veiklas (pvz., savanorystę).

 

Gautų pagrįstų skundų skč., nepatenkintų prašymų skč., nesuteiktų paslaugų skč. ir to priežastys, paslaugos derinimas su kitomis pagalbos formomis, informacijos sklaida.

3. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims (šeimoms) ir gerinti socialinio darbo su jais kokybę. 3.1.Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius (iki IV ketv. pab.).

3.2.Įgyvendinti socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo plėtrą teikiant kompleksines  paslaugas (iki IV ketv. pab.).

Parengtas tvarkos aprašas dėl kompleksinių paslaugų teikimo krizinėse situacijose esantiems asmenims (šeimoms).

Asmenų, gavusių intensyvios krizių įveikimo kompleksinės pagalbos paslaugas  skaičius.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjų, gavusių kompleksines socialines ir sveikatos paslaugas skaičius.

4. Vadovo kompetencijų tobulinimas. 4.1. Kvalifikacijos kėlimas stiprinant profesinę kompetenciją (iki IV ketv.). Išklausyta 16 val. mokymų.