Menu Close

Vaikų globos ir rūpybos skyriaus individualios priežiūros darbuotojas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

– turėti vieną iš kvalifikacijų:

  1. socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą.
  2. būti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus.
  3. būti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

– būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais, ir kitais teisės aktais reguliuojančiais socialinių paslaugų teikimo organizavimą ir įgyvendinimą, Centro veiklą, reglamentuojančiais dokumentais: nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais, susijusiais su darbuotojo vykdoma veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis ir kt.;

– žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus

– turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus asmenims, kuriems privalomos sveiktos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymų, profesijų pagal veiklos sritis patvirtintą sąrašą, mokymų programos kodus ir periodiškumą mokymų pažymėjimus, turėti privalomojo higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus;

– atitikti vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 str. 1 dalies nuostatą.

Darbas slenkančiu darbo grafiku, pagal suminę darbo laiko apskaitą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,72 (1285,49 Eur).

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą, kvalifikaciją atitinkančių dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentus pateikti iki 2024 m. birželio 29 d. el. paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti +370 694 00 392.

Skip to content