TEISĖS AKTAI

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Panevėžio socialinių paslaugų centro veikla:

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Vaiko teisių konvencija

Civilinis kodeksas

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2004 m. gegužės 11 d. Nr. IX-2228;

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924;

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 2018 m. kovo 29 d. Nr. I-1234;

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621

Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 “Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Ministrų įsakymai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-67 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-141 “Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d.  įsakymas Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. A1-448 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo rekomendacijų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A1-295 „Dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 “Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-714 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 “Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. BV-148 “Dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-24 “Dėl Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas  Nr. 56 “Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 “Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-376 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios“;

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. 1-204 „Dėl integralios pagalbos paslaugų teikimo asmens namuose tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-36 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“.