Menu Close

Įvykdyti projektai

Įvykdyti projektai

Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Panevėžio socialinių paslaugų centras 2021 m. pradėjo įgyventi pilotinį projektą „Kūrybos užuovėja“ (angl. CREATIVE HOME(less)). 

Projekto tikslas – skatinti Centro nakvynės namų gyventojus atrasti save per meną, atsiskleisti, įgyti savarankiškumo, savivertės, gyvenimo džiaugsmo ir drąsos priimant sprendimus, taip pat pristatant visuomenei projekto dalyvių meninius darbus parodos metu mažinti grupės socialinę atskirtį bei neigiamą visuomenės požiūrį. Projektui skiriama iki 10 000 EUR dotacija pilotinio projekto veikloms įgyvendinti.

Projekto užsiėmimai prasidėjo 2022 m. vasario mėn. Iš viso projekte bent viename užsiėmime sudalyvavo 24 asmenys. 8 nakvynės namų paslaugų gavėjai projekto įgyvendinimo metu nustojo naudotis nakvynės namų teikiamomis paslaugomis. Baigiamasis projekto „Kūrybos užuovėja“ renginys / parodos atidarymas įvyko 2022 m. liepos 21 d. teatre „Menas“. Parodos dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti savo eksponuojamus darbus. Finaliniame renginyje dalyvavo 6 Nakvynės namų paslaugų gavėjai.

Panevėžio socialinių paslaugų centras 2016-2021 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0028.
Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Panevėžio mieste.
Uždavinys – stiprinti darbuotojų kompetenciją ir teikti dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos namuose paslaugas neįgaliesiems, telkiant mobiliąsias specialistų komandas bei organizuojant konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.
Veiklos: dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos paslaugų namuose teikimas sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims; darbuotojų ir savanorių mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas; neformalios pagalbos skatinimo renginiai, skirti bendruomenės nariams ir savanoriams.
Įgyvendinimo trukmė:
Projekto biudžetas: 
Projekto koordinatorius Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė

Tęstinis vaikų vasaros poilsio projektas „Mes vaikai“ vykdytas 2022.08.01 – 2022.08.16.

Projekto finansavimas 700,00 Eur. Projektas finansuotas iš Panevėžio miesto savivaldybės lėšų.

Stovykloje buvo suformuotos dvi pamainos (rytinė ir popietinė). Bendras vaikų skaičius – 41, iš jų 33 vaikai, esantys jautresnėje socialinėje situacijoje. Projekto dalyviams buvo sudarytos galimybės pagal asmeninius gebėjimus dalyvauti veiklose ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu tyloje“ vykdytas 2022.05.02 – 2022.12.20.

Projekto finansavimas 400,00 Eur. Projektas finansuotas iš Panevėžio miesto savivaldybės lėšų.

Iš viso projekte dalyvavo 65 vaikų, iš jų 30 vaikų, iš šeimų, patiriančių socialinės rizikos veiksnius. Projekto metu buvo organizuotas kokybiškas ir daugiafunkcinis vaikų užimtumas. Žaidimų, diskusijų bei terapijų pagalba vaikai pradėjo geriau pažinti savo emocijas, jas suprasti bei valdyti. Gerinant vaikų emocinė būsena, buvo siekiama sumažinti neigiamų socialinių veiksnių įtaką vaiko socializacijos procese.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija nuo 2019 m. birželio 27 d. pradėjo vykdyti projektą „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“, kurio partneris yra Panevėžio socialinių paslaugų centras.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.
Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Panevėžio mieste.
Šio projekto metu suremontuotas 4 kambarių butas, kuriame apgyvendinami be tėvų globos likę vaikai, įsigyti reikiami baldai bei įranga. Vaikų dienos centro „Gerumo tiltai“ veiklai vykdyti įsigyta kompiuterinė įranga.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 27 d.–2021 m. kovo 31 d. Projektui skirta 244 251 Eur ES lėšų.
Projekto koordinatorius Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė.

Projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001“.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Panevėžio socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. vasario mėnesį pasirašė sutartį. Projekto metu siekiama gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę Globos centre ir įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą.

Projekto koordinatorius Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė.

Panevėžio socialinių paslaugų centras kartu su Panevėžio miesto savivaldybe vykdė projektą „Panevėžio socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybės tobulinimo rekomendacijų parengimo ir konsultavimo paslaugos“.

Šio projekto pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų pasitenkinimą PSPC teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, sutrumpinti PSPC teikiamų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) laiką, sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus ir pagerinti kitus paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės parametrus, standartizuoti PSPC paslaugų teikimą.

Projekto koordinatorius Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė.

Skip to content