Menu Close

Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus individualios priežiūros darbuotojas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
– turėti vieną iš kvalifikacijų:
1. socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą.
2. būti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus.
3. būti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.
– būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Centro nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais, Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, ir kitais teisės aktais, reikalingais darbinėms funkcijoms vykdyti;
– turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
– turėti praktinius socialinės pagalbos teikimo įgūdžius, gebėti tiksliai vertinti paslaugų gavėjų socialinę situaciją, gebėti bendrauti su paslaugų gavėjais ir jų aplinka, turėti organizacinius sugebėjimus vykdyti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, būti pareigingu, gebėti dirbti savarankiškai;
– prieš pradedant dirbti būti baigęs privalomojo sveikatos mokymo kursus bei įgijęs PP008 formos pažymėjimą ir privalomojo higienos įgūdžių mokymo programų (kodas HB, H2, HBB, H10) pažymėjimus.

Darbo pobūdis: lankytis asmens namuose ir, atsižvelgiant į asmens (šeimos) savarankiškumo lygį, pagal individualius asmens (šeimos) poreikius teikti pagalbą asmens kasdienio gyvenimo veikloje.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,72 (1285,49 Eur).

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą, kvalifikaciją atitinkančių dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentus pateikti iki 2024 m. liepos 5 d. el. paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti +370 694 00 392.

Skip to content