Menu Close

Šeimos gerovės skyriaus funkcijos

Šeimos gerovė skyrius organizuoja ir teikia kokybiškas socialines paslaugas šeimoms patiriančioms socialinės rizikos veiksnius, sudarant joms sąlygas ugdyti ar stiprint gebėjimus, galimybes savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Skyriaus funkcijos:

  • analizuoja Savivaldybės vykdomos socialinių paslaugų teikimo politikos įgyvendinimo rezultatus, priskirtų koordinuoti socialinių paslaugų poreikį mieste;
  • padeda šeimai patiriančiai socialinės rizikos veiksnius spręsti asmenines ir socialines problemas dėl  kurių šeimai teikiamos socialinės paslaugos;
  • padeda šeimai palaikyti ryšius su bendruomene įveikiant socialinę atskirtį;
  • organizuoja ir koordinuoja vaiko laikinosios priežiūros paslaugos teikimą;
  • vykdo prevencines veiklas, siekiant užkirsti kelią galimoms problemoms šeimoje;
  • aktyvina asmens savipagalbą ir gebėjimus integruotis visuomenėje;
  • bendradarbiauja su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėms organizacijomis, bendruomene;
  • Centro direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant socialinę paramą ir paslaugas reglamentuojančius Savivaldybės norminius teisės aktus, svarstant Valstybės norminių teisės aktų projektus;
  • vykdo kitas LR įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendina kitas socialines programas.

Šeimos gerovės skyriaus vedėja socialiniams reikalams
Jolita Zaborskienė
Tel. +370 684 20815
El. paštas jolita.zaborskiene@paneveziospc.lt

Skip to content