Menu Close

Vaikų globos ir rūpybos skyriaus funkcijos

Vaikų globos ir rūpybos skyrius – vaikų dienos socialinė priežiūra ir ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Vaikų dienos centras „Gerumo tiltai” teikia kompleksinę pagalbą socialinę atskirtį ir kitų socialinių problemų turinčioms šeimoms ir vaikams, gerinant jų gyvenimo kokybę, sumažinant socialinę atskirtį ir padeda vaikui įgyti sociokultūrinį raštingumą.

Socialinės globos įstaiga, šeimos aplinkoje užtikrinama trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa (rūpyba), ugdymo ir socialinės paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai apgyvendintiems vaikams (toliau – vaikams) tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Funkcijos:

  • sudaryti vaikams artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių, lytį, sveikatą ir brandą;
  • rūpintis vaiko dvasiniu ir fiziniu ugdymu: skatinant fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdant pilietiškumą, šeimyninius, socialinius, doros, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaro sąlygas ir skiria dėmesį vaikų sielovadai, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
  • užtikrinti vaikui saugią, gerai sutvarkytą jų poreikiams pritaikytą aplinką, aprūpinimą reikalingu inventoriumi;
  • užtikrinti pareigas ir atsakomybę formuojančią aplinką vaikiui;
  • užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
  • ugdyti vaikų individualumą, pilietiškumą, dorinius, šeimyninius, darbinius, socialinius, profesinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, plėtoti gebėjimus, rūpintis jų dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaikų fizinę, psichinę bei socialinę brandą, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, pasirenkant jų poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas.
  • organizuoti kultūrinių, religinių paslaugų teikimą;
  • parinkti, siūlyti ir taikyti ugdymo (-osi), socializacijos ir užimtumo programas;
  • ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
  • skatinti pozityvius vaiko santykius su kitais vaikais, darbuotojais, tėvais, ugdyti individualumo, savęs suvokimo jausmus;
  • planuoti ir įgyvendinti vaikų palydėjimo į savarankišką gyvenimą ar gyvenimo bendruomenėje priemones;
  • organizuoti racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į vaikų sveikatą, sveikatos priežiūros specialistų darbuotojų rekomendacijas, vaikų amžių, individualius poreikius,
  • organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias vaiko fizinę ir psichinę sveikatą;
  • bendradarbiauti su vaikų ugdymo įstaigomis vaiko mokymosi klausimais;
  • bendradarbiauti su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą.

Vaikų dienos centro funkcijos:

 • teikti socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);
 • organizuoti vaikų užimtumą moksleivių atostogų metu;
 • teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;
 • teikti socialines ir psichologines ir/ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, organizuoti laisvalaikio užimtumą;
 • plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis;
 • vesti individualius ir grupinius pokalbius su tėvais, konkrečiai aptariant šeimos problemas, susipažįstant su šeimos gyvenimo sąlygomis. Esant poreikiui organizuoti psichologinę pagalbą;
 • organizuoti turiningą popamokinį vaikų užimtumą, rengti šventes, parodas, konkursus, varžybas, stovyklas, išvykas, žygius, dalyvauti miesto renginiuose ir kt.;
 • organizuoti pamokų ruošą, stiprinti mokymosi motyvaciją;
 • plėtoti savanorystę, jaunųjų savanorių saviugdą.

Vaikų dienos centro darbo laikas: pirmadieniais-penktadieniais 9.00-18.00 val.

Pastaba. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.

Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vedėja socialiniams reikalams
Toma Rizgienė
Tel. +370 675 71939
El. paštas toma.rizgiene@paneveziospc.lt

Skip to content