Menu Close

Metinė Panevėžio socialinių paslaugų centro ataskaita

Panevėžio socialininių paslaugų centro logotipas

Praėjusioje miesto Taryboje buvo pritarta Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus metinei ataskaitai, kurioje pristatomi pagrindiniai pasiekimai, spręstos problemos, įgyvendintos veiklos ir laukiantys svarbūs darbai.

Esminiai veiklos pasiekimai:

Per 2021 m. pradėtos teikti naujos paslaugos – iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinė integracija, dienos socialinė globas asmens namuose, intensyvi krizių įveikimo pagalba, asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimas.

Praėjusiais metais Centras įrengė penktą butą bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti ir  įgijo licenciją socialinei globai teikti.

Didelis dėmesys buvo skirtas socialinių paslaugų kokybės gerinimui – suteiktas EQUASS sertifikatas Globos centro teikiamai pagalbai globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.

Inicijuotos veiklos socialinių paslaugų kokybės tobulinimui: pritaikytas mikroautobusas neįgaliesiems, naudojantiems nestandartinį neįgaliojo vežimėlį, įmontuotos GPS navigacijos sistemos ir vaizdo registratoriai Centro transporto priemonėse.

Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu akredituotos socialinės priežiūros paslaugos: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, apgyvendinimas savarankiško gyvenom namuose (likusiems be tėvų globos vaikams nuo 16 metų), kuriems teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose), laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas Nakvynės namuose, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Kitos reikšmingos veiklos:

Sėkmingai užbaigtas „Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ projektas. Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. Viso įgyvendinimo laikotarpiu integralios pagalbos paslaugos buvo teiktos 41 asmeniui, iš viso suteikta globos paslaugų (val.) 29 382, slaugos paslaugų (val.) 28 945. Projektui skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 329 166 Eur.

Reikšmingu pasiekimu valdant išorinę komunikaciją galima įvardyti Centro interneto svetainės atnaujinimas. Morališkai pasenusios svetainės atnaujinimas padėjo užtikrinti vartojimo ir informacijos ieškos patogumą,  pateiktos informacijos paieškos galimybes, visuomenės poreikius atitinkančios svetainės kūrimą, Centro interneto svetainės ir mobiliosios programos pritaikymo prieinamumo reikalavimus.

Įvertinus pastarųjų metų tendencijas, aiškiai matyti, kad auga vienišų, pagyvenusių žmonių skaičius. Panevėžio mieste situacija atitinka bendrą šalies tendenciją: bendras gyventojų skaičius mažėja, pagyvenusių (65 metų ir vyresnių) dalis didėja. 2021 metų pradžioje Panevėžio mieste gyveno 21 639 asmenys, sulaukę pensinio amžiaus ir vyresni, t. y. ketvirtadalis Panevėžio miesto gyventojų yra pensinio amžiaus. Dėl to didėja poreikis socialinės priežiūros paslaugoms, kuomet darbuotojai padeda vienišiems ir ligotiems buityje, palydi į sveikatos priežiūros įstaigas. Vidutiniškai per metus socialinės priežiūros paslaugos pagyvenusiems, vienišiems ir neįgaliems asmenims jų namuose teiktos 329 asmenims.

Auga poreikis ir socialinės priežiūros paslaugoms šeimoms, patiriančioms socialinės rizikos veiksnius. Šių paslaugų gavėjų skaičius lyginant su pernai išaugo. Per 2021 metus socialinės paslaugos buvo teikiamos 174 naujoms šeimoms, t.y. 35 daugiau nei 2020 metais.

Numatomos artimiausio laikotarpio veiklos kryptys: ilginti transporto organizavimo paslaugos darbo laiką ir aptarnauti daugiau gyventojų, papildyti, atnaujinti pagalbos priemonių resursus, kad gyventojams reikiamų priemonių nereikėtų laukti, o šios būtų išduodamos pateikus prašymą, aktyviau išnaudoti informacines technologijas aptarnaujant paslaugų gavėjus.

Taip pat numatoma plėtoti socialinės paramos individualizuotų kompleksinių paslaugų teikimą, aktyvinti bendradarbiavimą ir partnerystę su nevyriausybiniu sektoriumi teikiant socialines paslaugas.

Skip to content