Menu Close

Gyventojų dėmesiui!

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

Prašymai Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gavėjams, kuriems 2022 metams buvo skirta parama, nereikia teikti atskiro prašymo dėl paramos 2023 metams skyrimo. Paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis gavėjų prašymų galiojimo terminas bei skirta parama bus pratęsta iki 2023-12-31 (pervertinant pajamas).

JEIGU PASIKEITĖ ŠEIMOS SUDĖTIS REIKIA PILDYTI NAUJĄ PRAŠYMĄ

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (235,50Eur),bet neviršija 2,6 VRP dydžių (408,20 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

  1. asmuo gyvena vienas;
  2. asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių ar turi negalią;
  3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šeimoje yra vyresnių kaip 18 metų vaikų ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
  4. asmuo (šeima) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, stichinės nelaimės, Lietuvos Respublikoje esant paskelbtam karantinui ar kitais kriziniais gyvenimo atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
  5. vienas suaugęs asmuo gyvena su vienu ar daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu vaikai yra vyresni kaip 18 metų ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
  6. asmuo (šeima) patiria socialinę riziką.“.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

  1. asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  2. vaiko(-ų) gimimo liudijimą (-us) ar asmens dokumentą (-us);
  3. pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
  4. teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (235,50 Eur),bet neviršija 2,6 VRP dydžių (408,20 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

Informacija tel.  8 670 303 26.

Skip to content