Globos centro paslaugos

Pagrindinis / Paslaugos / Globos centro paslaugos

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31
Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.
Visi Lietuvos globos centrai – https://globoscentrai.lt/

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis čia.

Jei apsprendėte globoti

Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais), savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai (išankstinė registracija į Socialinių paslaugų poskyrį) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as), asmens kodą (-us), gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį (-ius) arba elektroninio pašto adresą (‑us), darbovietę (-es), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais).

Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai (išankstinė registracija į Socialinių paslaugų poskyrį) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • Išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, yra išklausęs Vaiko globos organizavimo nuostatų 22 punkte nurodytus mokymus, jei jis atitinka Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktyje nurodytą sąlygą;
 • dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;
 • Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai (išankstinė registracija į Socialinių paslaugų poskyrį) turi pateikti:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, priežiūros motyvus;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad jis taptų budinčiu globotoju.
BUDINČIO GLOBOTOJO ATLYGIS, VAIKO IŠLAIKYMUI SKIRIAMOS LĖŠOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
 Budinčiam globotojui už suteiktas vaiko priežiūros paslaugas vaiko laikino apgyvendinimo metu mokama:
 • Išmokos vaiko išlaikymui yra mokamos tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena pas Paslaugos teikėją. Jeigu vaikas pas Paslaugos teikėją gyvena ne pilną mėnesį – išmokos suma apskaičiuojama pagal Išmokų vaikams įstatymą.
 • Paslaugos teikėjui mokamas 1 MMA (MMA- Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis atlyginimas) EUR per mėn. atlygis, nepriklausomai nuo to ar tuo metu Paslaugų teikėjas prižiūri vaiką (-us). Šis atlygis mokamas ir Paslaugų teikėjo laikino atokvėpio ar ligos atveju.
 • Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 1 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką (už faktiškai gyventą laiką.);
 • Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 1,5 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą kūdikį (iki vienerių metų amžiaus) arba vaiką, kuriam nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumas.

Budinčiam globotojui mokamos vienkartinis atlygis, skirtas vaiko apgyvendinimo vietai įkurti:

 • Vaiko globos (rūpybos) išmoka, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka.
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka.
 • Išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-99).
 • vienos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio vienkartinė materialinė pagalba per 2 darbo dienas skiriama ir išmokama, jei vaikas budinčio globotojo šeimoje apgyvendinamas (iki 5 dienų) pagal vaiko apgyvendinimo aktą;
 • trijų BSI dydžio vienkartinė materialinė pagalba skiriama ir išmokama per 3 darbo dienas, jei vaiko apgyvendinimas budinčio globotojo šeimoje tęsiamas ilgiau nei 5 dienas, kol bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba) arba vaikas bus grąžintas į šeimą.“;
 • už vaiką nuo gimimo iki 12 metų amžiaus mokama 4 BSI dydžio pagalbos pinigų išmoka per mėnesį;
 • už vaiką nuo 12 iki 18 metų amžiaus mokama 8 BSI dydžio pagalbos pinigų išmoka per mėnesį.“

Budinčio globotojo veikla finansuojama per Panevėžio socialinių paslaugų centro globos centrą (toliau – Globos centras). Išankstinė registracija į Socialinių reikalų skyrių dėl išmokų mokėjimo.

Globos centras kas mėnesį perveda numatytas iš savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Tais atvejais, kai tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, budintis globotojas naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz., logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui teikti,

Budintys globotojai įsipareigoja gaunamas išmokas naudoti vaiko išlaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiškos poreikius (pvz.: maistas, drabužiai, kanceliarinės prekės, higienos prekės, laisvalaikiui ir ugdymui skirtos išlaidos, kišenpinigiai, medikamentai ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

Globėjai (rūpintojai) turi kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių dėl pinigų mokėjimo.

Globos centro paslaugos teikiamos pirmadienįketvirtadienį 8.00–17.00 val. penktadienį 8.00–15.45 val., be pietų pertraukos.

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

2018 metų pabaigoje Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001“ ir laimėjo atrankos konkursą. Panevėžio socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. vasario mėnesį pasirašė sutartį. Projekto metu siekiama gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę Globos centre ir įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą.

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, Globos centre 2019 metais pradėtas diegti ir 2021 metų birželio 30 d. gautas Assurance in Social Services EQUASS kokybės standarto sertifikatas.  

EQUASS kokybės sistema – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

EQUASS kokybės sistemos rezultatų analizė už 2019-2020 metus

Kokybę užtikrinantys dokumentai:

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

IŠORINIAI TEISĖS AKTAI:

VIDINIAI TEISĖS AKTAI:

Vaikai yra vaikai. Panevėžys
Viskas apie globą

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas