Menu Close

Metinė Panevėžio socialinių paslaugų centro ataskaita

Metinė Panevėžio socialinių paslaugų centro ataskaita

Taryboje buvo pritarta Panevėžio socialinių paslaugų centro veiklos metinei ataskaitai, kurioje pristatomi pagrindiniai pasiekimai, spręstos problemos, įgyvendintos veiklos ir laukiantys svarbūs darbai.

Centras teikia socialinės priežiūros ir socialinės globos asmens namuose bei institucijoje paslaugas. Nuo metų pradžios pradėtos teikti ir prevencinės paslaugos. Jos yra naujos, atsirado papildžius Socialinių paslaugų katalogą.

Įstaigos 2022 metų plano veikla iš esmės įvykdyta. Pagrindinės darbo kryptys siejamos su teikiamų socialinių paslaugų kokybe ir administravimo tobulinimu.

Kalbant apie socialinių paslaugų kokybę paminėtina, kad 2021 metais Centras kartu su savivaldybės administracija dalyvavo projektinėje veikloje: „Centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės tobulinimas“ ir per 2022 metus įgyvendino ekspertų rekomendacijas: buvo sukurta socialinių paslaugų poreikio nustatymo anketa internetinėje svetainėje; mobilūs darbuotojai aprūpinti planšetėmis arba išmaniaisiais telefonais su interneto prieiga, kad vizito pas klientą metu galėtų reikiamą dokumentaciją ir iš karto fiksuoti informaciją atsižvelgiant į vizito tikslą. Paminėtinas procesų skaimenizavimas – konkrečiai – pagalbos į namus paslaugų teikimo apskaita. Šią funkciją planuojama vystyti ir toliau. Teikiant socialines paslaugas didelis dėmesys skirtas asmenų poreikių nustatymui, žvelgiant į jo situaciją kompleksiškai ir pasiūlant įvairių galimų sprendimų, ne vien iš socialinių paslaugų srities, bet ir susijusių su sveikatos priežiūra, užimtumo didinimu, neformaliu ugdymu ar socialine parama. Būtent pagalbą asmenims teikti pagal individualius poreikius integruojant kompleksinius sprendimus numatyta miesto strateginiame plane. Tikimasi, kad toks metodas ilgesniame laikotarpyje padės sumažinti socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) skaičių. Paslaugų gavėjų poreikiai yra vienas iš rodiklių, nusakančių, kokie sprendimai reikalingi. Atsižvelgiant į tai padidintas transporto organizavimo, asmeninės higienos, globos asmens namuose, pagalbos į namus paslaugų prieinamumas – ilgintas paslaugų teikimo laikas. Paslaugų teikimo laikas tvirtintas Tarybos sprendimu. Taip pat atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius, papildytas techninės pagalbos priemonių sąrašas, Vaikų dienos centras aprūpintas kompiuteriais. Įstaiga ir toliau aktyviai dirba su savanoriais. Pernai atnaujinta akreditacija, kuria leidžia centrui vykdyti ilgalaikės (6 mėn.) savanorystės programas. Apie tai yra skelbiama ir Jaunimo reikalų departamento svetainėje. Centras kaip projekto partneris, kartu su Panevėžio miesto savivaldybe, dalyvavo pilotiname projekte „Kūrybos užuovėja“. Projekto idėja – organizuoti dailės terapijos užsiėmimus Nakvynės namų gyventojams. Šio projekto tikslas – skatinti Centro Nakvynės namų gyventojus atrasti save per meną, atsiskleisti, įgyti savarankiškumo, savivertės bei išmėginti meno veiklų integravimo naudą pasirinktos tikslinės grupės sveikatai.

Kalbant apie įstaigos valdyseną ir administravimo tobulinimą, paminėtinas profesinės rizikos veiksnių tyrimas ir vertinimas. Tyrimo rezultatais, netoleruotinos rizikos neužfiksuota, tačiau darbuotojai kartais susiduria su smurto rizika, kuri kyla dėl paslaugų gavėjo elgesio. Eliminuoti visiškai tokios rizikos nėra galimybių, tačiau imamasi saugumo priemonių, priklausomai nuo paslaugų teikimo rūšies, jai sumažinti. Dėmesys skiriamas darbuotojų žinioms ir informuotumui. Pernai visi darbuotojai turėjo galimybę išklausyti prevencinius mokymus mobingo ir psichologinio smurto tema. Paminėtinas viešinimas ir Centro bei jo teikiamų paslaugų žinomumo didinimas: sukurtas partnerių, padedančių teikti socialines paslaugas žemėlapis, pagal vieningą modelį atnaujinti teikiamų paslaugų aprašymai internetinėje svetainėje. Pernai įstaiga pirmą kartą organizavo bei pakvietė ir kitas socialines paslaugas teikiančias įstaigas jungtis dalyvauti miesto šventės renginiuose. Taip gimė socialinių paslaugų mugė, kuri sulaukė gyventojų susidomėjimo. Todėl ir šiemet planuojamas panašus renginys.

Užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą ir įgyvendinant tiek valstybės, tiek miesto strateginius uždavinius, planuojama tęsti pradėtus darbus, vystant kompleksines paslaugas, integruojant  kompleksinių paslaugų koordinavimo funkciją. Tikimasi, kad socialinės paslaugos taps labiau individualizuotos, kur kas geriau atitiks gyventojų poreikius, o taip pat prisidės mažinant socialinę atskirtį, didins konkrečių segmentų integraciją į visuomenę.

Panevėžio socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaita

Skip to content