Menu Close

Panevėžio miesto taryba patvirtino didžiausią vietų skaičių Panevėžio socialinių paslaugų centre ir Panevėžio socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų sąrašą

Sausio 23 d. Panevėžio miesto taryba patvirtino didžiausią vietų skaičių Panevėžio socialinių paslaugų centre ir Panevėžio socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų sąrašą.

Didžiausiais vietų skaičius

apgyvendinimui nakvynės namuose – 40 vietų, laikino apnakvindinimo paslaugoms – 20 vietų;
trumpalaikei socialinei globai (asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims) – 7 vietos;
dienos socialinei globai institucijoje – 15 vietų;
vaikų dienos socialinei priežiūrai – 45 vietos;
trumpalaikei (ilgalaikei) socialinei globai Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (vaikams, likusiems be tėvų globos) – 29 vietos;
apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose – 1 vieta (asmeniui arba šeimai);
apgyvendinimas apsaugotame būste – 1 vieta (asmeniui arba šeimai).

Socialinių paslaugų sąrašas

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasPaslaugos apibūdinimas
1.Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška    Asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą. Paslauga susideda iš: – konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo; – veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu; – veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius; – pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus
2.Darbas su bendruomeneAsmenų, šeimų, jų grupių bei organizacijų gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos spręsti bendruomenės problemas puoselėjimas ir stiprinimas, siekiant kurti bendruomenei socialiai saugią aplinką. Paslauga apima šiuos elementus: –  bendruomenės situacijos (ryšių, gebėjimų ir išteklių) stebėsena ir grįžtamojo ryšio organizavimas; – ryšių tarp įvairių asmenų grupių stiprinimas ir šių grupių telkimas; – asmenų gebėjimo veikti savarankiškai ir iniciatyviai stiprinimas; – viešųjų erdvių, reikalingų bendruomenei, paieška ir jų prieinamumo organizavimas; – telkiančių ir įgalinančių bendruomeninių veiklų inicijavimas ir palaikymas; – bendruomeniniam veikimui būtinų gebėjimų stiprinimas (iniciatyva, bendravimas ir bendradarbiavimas, planavimas); – socialiai pažeidžiamų grupių identifikavimas ir jų ryšio su bendruomene stiprinimas
3.InformavimasReikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)
4.KonsultavimasPagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų
5.Tarpininkavimas ir atstovavimasPagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)
6.Maitinimo organizavimasPagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia apsirūpinti maistu patys. Maitinimas organizuojamas organizuojant ir teikiant paramą maistu  
7.Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyneBūtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas
8.Transporto organizavimasPaslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės ir iš jos iki  tikslo objekto ir atgal
9.Sociokultūrinės paslaugosLaisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.
10.Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimasPagalba asmenims (šeimoms), kurie (-ios) dėl nepakankamų pajamų negali pasirūpinti savo higiena (pirties (dušo) ir (ar) skalbimo paslaugų organizavimas ir kt.)
11.Pagalba į namusAsmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime
12.Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimasPaslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą
13.Socialinė priežiūra šeimomsPaslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties
14.Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose  Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą
15.Laikinas apnakvindinimas  Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei
16.Intensyvi krizių įveikimo pagalba  Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta
17.Psichosocialinė pagalbaPagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems
18.Apgyvendinimas nakvynės namuoseLaikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę
19.Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra)Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos
20.Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais taptiAtrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus
21.Apgyvendinimas apsaugotame būsteAsmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius
22.Vaikų dienos socialinė priežiūraDienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko, jo šeimos narių socialinius ir gyvenimo įgūdžius
23.Palydėjimo paslauga jaunuoliams  Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje
24.Dienos socialinė globaVisuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje ir (ar) asmens namuose
25.Trumpalaikė socialinė globaVisuma paslaugų, kuriomis asmeniui tam tikrą laiką teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis)
26.Laikinas atokvėpis (globa)  Trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos
27.Ilgalaikė socialinė globaBendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiama visuma paslaugų betėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba

Nuoroda į Tarybos sprendimą

Skip to content